Promotiv / Clipper allmänna villkor för försäljning och leverans

PDF Promotiv / Clipper allmänna villkor för försäljning och leverans

Paragraf 1 Definitioner

Följande definitioner (där singularis även innebär pluralis) används i dessa allmänna villkor:

1.1 "Erbjudande": Tjänster och/eller produkter som erbjuds av PROMOTIV/CLIPPER, som kan betraktas som ett lagligt erbjudande i enlighet med lydelsen i kapitel 1 i dansk avtalsrätt.

1.2 "Acceptans": kundens godkännande av erbjudandet från PROMOTIV/CLIPPER, som kan betraktas som ett juridiskt godkännande enligt lydelsen i kapitel 1 i dansk avtalsrätt, där resultatet är ett avtal enligt lydelsen i kapitel 1 i dansk avtalsrätt. Detta godkännande behöver inte vara skriftligt.

1.3 "Allmänna villkor": den senaste versionen av PROMOTIV/CLIPPER allmänna villkor för försäljning och leverans.

1.4 "Dag": kalenderdag.

1.5 "Tjänst": tjänsterna som PROMOTIV/CLIPPER erbjuder eller levererar, inklusive rådgivning.

1.6 "Från fabriken": PROMOTIV/CLIPPER levererar från lagret/fabriken. Kunden ansvarar för logistiken från tidpunkten som leveransen görs från fabriken (i enlighet med Incoterms 2010). Risken i anslutning till produkterna kommer att övergå till kunden vid denna tidpunkt.

1.7 "PROMOTIV/CLIPPER": CLIPPER Nordics ApS., verksamt i Danmark under namnet ’Promotiv’, leverantör av företagsgåvor och reklamartiklar, registrerade i den holländska handelskammarens handelsregister med nummer 37168319, eller alla anknutna företag.

1.8 "Incoterms": internationella leveransvillkor (International Commercial Terms) som utarbetas och publiceras av International Chamber of Commerce (ICC), eller världshandelsorganisationen. Tillgängliga på: www.iccwbo.org. Den senaste versionen av Incoterms, i enlighet med vad som publiceras av ICC, är beslutande för förklaringen av affärsvillkoren i dessa allmänna villkor och för avtalet.

1.9 "Instruktion": en instruktion eller order som utfärdas av kunden till PROMOTIV/CLIPPER angående leverans av produkter och/eller tjänster som erbjuds av PROMOTIV/CLIPPER.

1.10 "Kund": den juridiska eller fysiska personen som ger en instruktion eller order till PROMOTIV/CLIPPER, eller accepterar ett erbjudande angående leverans av produkter och/eller tjänster som erbjuds av PROMOTIV/CLIPPER.

1.11 "Avtal": köpavtal och/eller avtal för tjänster och/eller leverantörsavtal och/eller avståndsavtal som har ingåtts mellan parterna.

1.12 "Distansavtal": ett avtal som enbart omfattas av användning av en eller flera fjärrkommunikationsteknologier inom ett systemramverk som organiseras av PROMOTIV/CLIPPER för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, utan att partnerna är fysiskt närvarande, fram till och inklusive tidpunkten när avtalet ingicks.

1.13 "Parter": PROMOTIV/CLIPPER och kunden.

1.14 "Produkt": affärsgåvor som erbjuds eller levereras av PROMOTIV/CLIPPER och andra varor och artiklar som erbjuds av PROMOTIV/CLIPPER, inklusive kreativa uttryck.

1.15 "Skriftligen": via post eller e-post.  

Paragraf 2 Tillämplighet

2.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från PROMOTIV/CLIPPER, deras kostnadsförslag, beställningsbekräftelser, applikationer, samtliga förhandlingar mellan PROMOTIV/CLIPPER och kunden och alla ingångna avtal eller avtal som kommer att ingås med kunden, samt tillämpandet av dessa avtal. Dessa allmänna villkor gäller även för alla utomstående parter som PROMOTIV/CLIPPER använder sig av.

2.2 Kunden intygar att man har tagit emot en kopia av dessa avtalsregler – i pappersversion eller digitalt – från PROMOTIV/CLIPPER, senast vid tidpunkten då avtalet ingicks.

2.3 Om man ingår i ett distansavtal på elektronisk väg, ska texten i de allmänna avtalsreglerna tillgängliggöras kunden elektroniskt, innan distansavtalet ingås, på ett sådant sätt att kunden på ett enkelt sätt kan lagra avtalet på elektronisk väg.

2.4 Alla bestämmelser som avviker från dessa allmänna avtalsregler som endast vara bindande för PROMOTIV/CLIPPER efter skriftligt medgivande från PROMOTIV/CLIPPER och endast för det avtal för vilket detta medgivande är tillämpligt. De övriga bestämmelserna i dessa allmänna avtalsregler ska förbli i kraft.

2.5 Hänvisning från kunden till tillämplighet av egna allmänna avtalsvillkor avvisas uttryckligen av PROMOTIV/CLIPPER, såvida inte - och baserat på från fall till fall - man har samtyckt till detta skriftligen.

2.6 PROMOTIV/CLIPPER förbehåller sig rätten att ändra texten i dessa allmänna avtalsregler vid valfri tidpunkt och kommer att meddela kunden om eventuella ändringar.

2.7 I händelse av att texten i de allmänna avtalsreglerna strider mot avtalet, har bestämmelserna i avtalet företräde.

2.8 Om PROMOTIV/CLIPPER vid någon tidpunkt inte (omedelbart) väljer att utöva sina rättigheter i enlighet med avtalet och/eller de allmänna avtalsreglerna, ska detta inte påverka rättigheten och möjligheten att göra detta vid ett senare tillfälle.

2.9 Om någon av bestämmelserna i avtalet eller i dessa allmänna avtalsvillkor ogiltigförklaras, kommer de övriga bestämmelserna i avtalet och i de allmänna avtalsreglerna fortfarande att gälla i full utsträckning. Parterna ska då komma överens om en ny bestämmelse som ska ersätta den gamla, som bör överensstämma i betydelse i så stor utsträckning som möjligt med den ogiltigförklarade bestämmelsen.

2.10 Om PROMOTIV/CLIPPER ingår i ett avtal med kunden mer än en gång, kommer dessa allmänna avtalsregler att gälla för alla efterföljande avtal, oavsett om de (återigen) uttryckligen har förklarats som tillämpliga och/eller PROMOTIV/CLIPPER (på nytt) har uppfyllt sin skyldighet att tillgängliggöra dem.

Paragraf 3 Erbjudanden och avtal

3.1 Alla erbjudanden från PROMOTIV/CLIPPER, inklusive prislistan, broschyrer och övrig information som tillhandahålls av PROMOTIV/CLIPPER, i någon form, är föremål för bekräftelse av PROMOTIV/CLIPPER.

3.2 Om erbjudande som är föremål för bekräftelse accepteras av kunden, har PROMOTIV/CLIPPER rätt att upphäva erbjudande inom 2 dagar från mottagande av accepterandet.

3.3 Bilder, kataloger, teckningar, prislistor, broschyrer och övrig information som tillhandahålls till eller av PROMOTIV/CLIPPER är föremål för ändringar utan att föregående avisering krävs och är inte bindande för PROMOTIV/CLIPPER.

3.4 PROMOTIV/CLIPPER förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkterna som visas i katalogen, broschyrer, på webbplatsen, osv.

3.5 Ett avtal mellan PROMOTIV/CLIPPER och kunden kommer att ingås efter PROMOTIV/CLIPPER:s erbjudande och kundens acceptans av erbjudandet.

3.6 Alla avtal, muntliga eller på annat sätt, som ingås mellan parterna efter att avtalet har ingåtts, kommer endast att träda i kraft efter att de har bekräftats skriftligen av båda parter.

3.7 I anslutning till genomförandet av avtalet, har PROMOTIV/CLIPPER rätt att anlita mellanhänder eller utomstående parter.

3.8 Avtal som ingås med eller uppdrag som utförs av underordnade till PROMOTIV/CLIPPER, eller mellanhänder/utomstående parter som anlitas av PROMOTIV/CLIPPER, är endast bindande för PROMOTIV/CLIPPER om man har bekräftat dessa avtal eller uppdrag skriftligen till kunden.

Paragraf 4 Priser

4.1 Priserna som anges i erbjudandet eller priserna som avtalas med PROMOTIV/CLIPPER gäller utan moms, från fabriken, i den valuta som anges i erbjudandet och baseras på de kostnadsbestämmande faktorer som är tillämpliga vid tidpunkten för erbjudandet.

4.2 Priserna på PROMOTIV/CLIPPER:s webbplats är vägledande och föremål för ändringar.

4.3 PROMOTIV/CLIPPER har rätt att justera produkternas pris vid valfri tidpunkt.

4.4 PROMOTIV/CLIPPER har rätt att vid valfri tidpunkt fastställa att vissa artiklar bara ska levereras i enlighet med ett fastställt minimiantal.

Paragraf 5 Avbeställningar

5.1 Om kunden annullerar beställningen i enlighet med avtalet, helt eller delvis, är kunden skyldig att på ett rimligt sätt kompensera PROMOTIV/CLIPPER för alla kostnader (preparationskostnader, beställningar från utomstående parter, förvaring, provision, osv.) i anslutning till genomförandet av avtalet, utan att det påverkar PROMOTIV/CLIPPER:s rätt till fullständig kompensation på grund av utebliven vinst, såväl som alla andra skador eller förluster som uppstår som ett resultat av avbeställningen.

5.2 Kundens avbeställning måste göras skriftligen till PROMOTIV/CLIPPER:s adress.

Paragraf 6 Rådgivningstjänster och produktutveckling

6.1 PROMOTIV/CLIPPER strävar efter att representera kundens intressen efter bästa kunskap och förmåga och agera som rådgivare, om detta krävs.

6.2 PROMOTIV/CLIPPER strävar efter att behandla all information som kunden tillgängliggör som strikt hemlig, även efter att relationen har avslutats. Kunden är skyldig att upprätthålla sekretessen när det gäller all information som man erhåller angående PROMOTIV/CLIPPER:s verksamhet, dess produkter och/eller tjänster.

6.3 I händelse av ett avtal för produktutveckling, råd angående marknadsföringsprodukter som ska användas, råd angående kreativa koncept, prisförslag för omfattande projekt med tryckta eller ej tryckta produkter, nationella eller internationella marknadsundersökningar angående specifika produkter eller produktförfrågningar för produkter som inte specificeras av PROMOTIV/CLIPPER, är kunden skyldig att – i samtliga fall som inte leder till genomförd leverans av produkter av PROMOTIV/CLIPPER – att betala för arbetet som utförs av PROMOTIV/CLIPPER i enlighet med det timpris som har avtalats mellan parterna eller, i avsaknad av detta, den vanliga taxan som PROMOTIV/CLIPPER använder sig av.

Paragraf 7 Produktinspektion

7.1 Om inspektioner har avtalats med kunden, ska dessa inspektioner ske i enlighet med de överenskomna inspektionsmetoderna, inspektionsprocedurerna och inspektionsperioderna, eller de som ska avtalas i sinom tid, eller vid avsaknad av detta, i enlighet med PROMOTIV/CLIPPER:s allmänna inspektionsmetoder, -procedurer och -perioder. Om några fördröjningar inträffar på grund av kundens handlingar, kan leveransperioden justeras av PROMOTIV/CLIPPER.

7.2 Om PROMOTIV/CLIPPER har meddelat kunden inom den avtalade tidsperioden, eller åtminstone i tid för inspektionsdatumet och kunden misslyckas med att respektera denna inbjuden inom 14 dagar från tidpunkten för inbjudan, anses produkten (eller tjänsten) som godkänd.

7.3 PROMOTIV/CLIPPER ska ges möjligheten att hantera kommentarer och invändningar från kundens sida angående inspektionen eller testet, innan produkten (eller tjänsten) kan avvisas eller underkännas av kunden. PROMOTIV/CLIPPER måste underrättas skriftligen av kunden angående eventuella kommentarer eller invändningar, om sådana föreligger, när det gäller produkter (eller tjänster) som levereras efter att inspektionen har genomförts. Om kommentarer och invändningar inte har rapporterats skriftligen till PROMOTIV/CLIPPER inom 14 dagar från inspektionsdatumet, anses produkterna (eller tjänsterna) som har levererats som godkända av kunden.

Paragraf 8 Leveranser och leveranstider

8.1 De specificerade leveranstiderna ska aldrig betraktas som en tidsfrist, såvida inget annat har överenskommits uttryckligen. I händelse av för sen leverans, måste PROMOTIV/CLIPPER meddelas om detta skriftligen och man måste ges ytterligare rimliga villkor för leverans vid en senare tidpunkt utan att det ska betraktas som att man inte har fullgjort sina skyldigheter.

8.2 Leveranstiden börjar räknas vid den senaste av följande tidpunkter:

a. dagen då avtalet ingicks

b. dagen då PROMOTIV/CLIPPER tog emot nödvändiga dokument, data, tillstånd, osv., som krävs för genomförande av avtalet.

c. dagen då PROMOTIV/CLIPPER tog emot det belopp som måste betalas i förväg i enlighet med avtalet

d. dagen efter mottagande av godkännandet av förprovtrycket.

8.3 PROMOTIV/CLIPPER förbehåller sig rätten, om produkterna är specifikt tillverkade eller monterade för kundens räkning, att leverera och fakturera maximalt 10 % mer eller mindre än den överenskomna mängden.

8.4 PROMOTIV/CLIPPER har rätt att skicka produkterna i omgångar och varje omgång kan betalas separat.

8.5 Såvida inget annat har överenskommits skriftligen, oavsett de tidigare bestämmelserna om priser, baseras priserna som anges av PROMOTIV/CLIPPER på leverans från fabriken, lagret eller någon annan förvaringsplats (från fabriken), exklusive moms och försäkring.

8.6 Såvida inget annat har överenskommits skriftligen, ska leverans av produkterna ske från fabriken, lagerlokalen eller annan förvaringsplats (från fabriken) tillhörande PROMOTIV/CLIPPER. Produkterna anses som levererade av PROMOTIV/CLIPPER och godkända av kunden så snart som produkterna erbjuds kunden och/eller så snart som produkterna lastas på transportmedlet.

8.7 Tidpunkten då artiklarna tillgängliggörs kunden från fabriken, lagret eller någon annan förvaringsplats (från fabriken) anses som tidpunkten för leveransen och tidpunkten då riskansvaret när det gäller produkterna övergår från PROMOTIV/CLIPPER till kunden.

8.8 Om kunden vägrar att ta emot leveransen av produkterna, kommer riskansvaret för produkterna omedelbart att övergå till kunden och PROMOTIV/CLIPPER kan kräva betalning omedelbart. PROMOTIV/CLIPPER ska förvara produkterna och kostnader och riskansvar åligger kunden tills vidare.

8.9 Såvida inget annat har överenskommits skriftligen, ska transporten ske till kundens kostnad och riskansvar, även om speditören uttryckligen kräver att alla fraktdokument måste ange att alla eventuella skador eller förluster som uppstår som ett resultat av transporten ska åligga PROMOTIV/CLIPPER:s risk- och kostnadsansvar.

8.10 Såvida inget annat har överenskommits skriftligen, ska PROMOTIV/CLIPPER välja transportmetod och transportmedel efter eget gottfinnande, men utan att vara ansvariga för detta val. Transportkostnaderna åligger kundens ansvar.

8.11 Leverans till en adress som anges av kunden ska endast ske om partnerna har ingått ett skriftligt avtal i förväg om extrakostnader och gällande villkor.

8.12 Förpacknings-, transport-, fraktsätt, osv., ska fastställas av PROMOTIV/CLIPPER, såvida inte parterna har kommit överens om något annat skriftligen, dock utan att PROMOTIV/CLIPPER tar på sig något ansvar angående detta - utan att undanta en lagstadgad skyldighet att betala skadestånd.

8.13 Om PROMOTIV/CLIPPER gör prover tillgängliga för kunden, kan kunden skicka tillbaka proverna till PROMOTIV/CLIPPER, i oskadat skick och i deras ursprungliga förpackning, inom 14 dagar från mottagandet, varefter fakturan kommer att krediteras.

8.14 Om PROMOTIV/CLIPPER visar eller tillhandahåller en modell, ett prov eller ett exempel, ska detta endast vara i vägledande syfte: egenskaperna för produkterna som kommer att levereras kan skilja sig från provet, modellen eller exemplet. Bestämmelserna i Paragraf 7 ska gälla i tillämpliga delar.

8.15 Om produkterna inte hämtas av kunden efter att leveranstiden har löpt ut, kommer de att förvaras till kundens förfogande, kostnad och riskansvar. PROMOTIV/CLIPPER kommer inte att göra produkterna tillgängliga för kunden innan extrakostnaderna för transport och förvaring har betalats av kunden. Om produkterna inte hämtas av kunden inom 30 dagar efter den ursprungliga leveransen, har PROMOTIV/CLIPPER rätt att, efter att ha skickat ett krav, göra sig av med produkterna eller hitta en ny köpare. Kunden har inte rätt att väcka talan mot PROMOTIV/CLIPPER i anslutning till detta. Allt eventuellt överskott kommer att krediteras kunden efter avdrag för tillhörande kostnader, utan att det påverkar PROMOTIV/CLIPPER rätt att fordra fullständig betalning av överenskommet pris.

Paragraf 9 Tillhandahållande av tryckta produkter

9.1 Om avtalet gäller försäljning och leverans av produkter som är specifikt tillverkade eller monterade för kundens räkning, är kunden skyldig att tillhandahålla och ansvara för omedelbart reproducerbara material, inklusive logotyper, av god kvalitet.

9.2 PROMOTIV/CLIPPER är endast skyldiga ett skicka ett förprovtryck för kundens godkännande i förväg om en sådant har begärts skriftligen av kunden vid tidpunkten för tecknandet av avtalet. I detta sammanhang är PROMOTIV/CLIPPER skyldiga att tillhandahålla ett förprovtryck högst fem veckor efter att avtalet ingicks och efter mottagande av materialet som ska reproduceras.

9.3 Alla kostnader för det tryckta materialet ska debiteras separat i enlighet med priset som specificeras i avtalet, såvida inget annat har överenskommits skriftligen. Dessa kostnader kommer att anges på fakturan som utfärdas till kunden.

Paragraf 10 Klagomål

10.1 Kunden är skyldig att inspektera produkterna vid tidpunkten för leveransen. Kunden bör inspektera huruvida, bland annat, kvaliteten och mängden för den levererade produkten överensstämmer med vad som har avtalats.

10.2 Klagomål angående utvändigt synliga fel bör meddelas skriftligen av kunden till PROMOTIV/CLIPPER inom 8 dagar från mottagandet av produktleveransen.

10.3 Klagomål gällande icke utvändigt synliga fel bör meddelas skriftligen inom 8 dagar efter upptäckandet fram till senast tre månader efter produktleveransen, och denna period är att betrakta som giltighetsperiod.

10.4 Klagomål gällande det fakturerade beloppet som har skickats av PROMOTIV/CLIPPER måste meddelas skriftligen inom 8 dagar från faktureringsdatumet, och denna period är att betrakta som giltighetsperiod.

10.5 Klagomål gällande mängder, volymer och/eller produkter som är felaktigt beställda av kunden kommer inte att godtas av PROMOTIV/CLIPPER.

10.6 Kunden måste ge PROMOTIV/CLIPPER möjlighet att verifiera klagomålens riktighet.

10.7 Produkter som PROMOTIV/CLIPPER bedömer som defekta ska antingen bytas ut eller ska inköpssumman återbetalas, kostnadsfritt, med undantag för eventuell (tillkommande) ersättningsskyldighet.

10.8 Produkter får endast returneras efter skriftligt godkännande från PROMOTIV/CLIPPER, men kostnaden och riskansvaret åligger kunden och detta innebär inget erkännande av ansvar.

Paragraf 11 Äganderättsförbehåll

11.1 Om kunden inte har uppfyllt kraven för någon av sina skyldigheter gentemot PROMOTIV/CLIPPER, ska produkten i enlighet med sektion 4, nummer 6 och kapitel 10 i den danska kreditavtalslagstiftningen förbli PROMOTIV/CLIPPER:s egendom och även till kundens kostnad och riskansvar. I sådant fall, är kunden skyldig att behålla produkterna för PROMOTIV/CLIPPER:S räkning tills man har uppfyllt sina skyldigheter gentemot PROMOTIV/CLIPPER till fullo.

11.2 Så länge äganderätten till produkten inte har övergått till kunden, har denne inte rätt att vidarebefordra eller hyra ut produkterna, eller att använda dem som säkerhet för ett lån på något sätt, såvida inte och under förutsättning att det påverkar företagets normala verksamhet, som exempelvis med skriftligt godkännande från PROMOTIV/CLIPPER, då kunden överlåter sin rätt till anspråk mot utomstående parter till PROMOTIV/CLIPPER och ska kunna överlämna överlåtelsehandlingar till PROMOTIV/CLIPPER på begäran. PROMOTIV/CLIPPER, kan efter eget gottfinnande, kräva upprättandet av en förtrolig pant.

11.3 Om kunden inte uppfyller sina betalningsskyldigheter, är kunden utan att det krävs något meddelande från motparten, skyldig att göra produkterna som tillhör PROMOTIV/CLIPPER tillgängliga omedelbart på PROMOTIV/CLIPPER:s begäran. PROMOTIV/CLIPPER och deras anställda ska då ha tillträdesrätt till kundens anläggning för att kunna ta produkterna i besittning.

11.4 Kunden måste försäkra PROMOTIV/CLIPPER:s intressen i anslutning till äganderätten. Kunden är skyldig att kompensera detta intresse i händelse av oförutsedda händelser och att överlåta sitt försäkringsanspråk till PROMOTIV/CLIPPER på begäran.

Paragraf 12 Betalning

12.1 Såvida inget annat har överenskommits skriftligen och utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i följande paragraf, måste betalningen till PROMOTIV/CLIPPER göras inom 30 dagar från faktureringsdatumet – kontant eller via banköverföring – och detta är att betrakta som en tidsfrist. Underlåtenhet från kundens sida när det gäller hämtning av produkterna eller klagomål ska inte påverka denna betalningsskyldighet.

12.2 Såvida inget annat har avtalats uttryckligen, ska alla betalningar från kunden, oavsett betalningsmetod, först användas för att täcka kostnaderna, därefter för att täcka obetalda räntor och slutligen för att täcka den huvudsakliga summan för de obetalda fakturorna.

12.3 Avräkning eller någon annan form av förlikning är aldrig tillåtet utan ett skriftligt avtal.

12.4 PROMOTIV/CLIPPER har alltid rätt att kräva att kunden erlägger tillräcklig förskottsbetalning eller säkerhet, efter eget gottfinnande, för uppfyllande av sina betalningsskyldigheter, innan leverans eller för att verkställa leveransen, där PROMOTIV/CLIPPER har rätt att avbryta ytterligare leveranser om kunden inte uppfyller dessa krav, även i händelse av att bestämda leveranstider har avtalats, utan att det påverkar tillämpningen av PROMOTIV/CLIPPER:s rättighet att begära kompensation för skador på grund av förseningar eller att avtalet inte respekteras.

12.5 Om kunden inte betalar inom den utsatta tidsfristen, ska detta betraktas som försummelse och det åligger kunden att betala ränta till PROMOTIV/CLIPPER som motsvarar den lagstadgade räntan som anges i avsnitt 5 i den danska räntelagstiftningen om en kund/konsument är inblandad och enligt avsnitt 6 i den danska räntelagstiftningen om det gäller ett kommersiellt avtal enligt lydelsen i detta avsnitt.

12.6 Kunden som har gjort sig skyldig till försummelse måste betala alla utomrättsliga inkassokostnader i sin helhet till PROMOTIV/CLIPPER. De utomrättsliga inkassokostnaderna som kunden/konsumenten ska betala, fastställs i enlighet med dansk lagstiftning. De utomrättsliga inkassokostnaderna för ett företag, som inte är en fysisk person eller enskild handlare, uppgår till 15 % av huvudsumman med ett minimibelopp på 150 €.

12.7 Alla PROMOTIV/CLIPPER:s utestående fordringar gentemot kunden förfaller omedelbart och ska betalas om kunden inte har uppfyllt sina skyldigheter, eller i händelse av likvidering, konkurs eller en ansökan om konkurs, att kunden genomgår laglig skuldsanering i enlighet med skuldsaneringslagen för fysiska personer (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), om kunden placeras under förvaltning, kvarstad eller (tillfälligt) betalningsstopp för skulder för kunden.

Paragraf 13 Ansvar

13.1 Förutom i händelse av grov vårdslöshet eller direkt avsikt från PROMOTIV/CLIPPER:s ledning eller ledningens underordnade, ska PROMOTIV/CLIPPER endast hållas ansvariga för kostnader, skadestånd eller ränta, som uppkommer till följd av åtgärder eller försummelser från tidigare nämnda personer eller någon annan underordnad inom PROMOTIV/CLIPPER, eller av personer som är anställda av PROMOTIV/CLIPPER för fullgörandet av avtalet, vilket inte överstiger beloppet för faktureringsvärdet för de produkter/tjänster som levereras av PROMOTIV/CLIPPER i samband med där skadan har uppstått.

13.2 Allt PROMOTIV/CLIPPER:s ansvar för utebliven förtjänst eller andra indirekta skador, som har åsamkats kunden och/eller utomstående parter oavsett anledning, undantas uttryckligen.

13.3 Om kunden säljer vidare, levererar, belånar produkter/tjänster, för vilka PROMOTIV/CLIPPER har meddelat att kvaliteten är tvivelaktig, eller om kunden överlåter dem eller gör dem tillgängliga på annat sätt, oavsett omständigheter, oavsett om det är kostnadsfritt eller inte och oavsett om det är avsett för användning eller inte, är kunden skyldig att gottgöra PROMOTIV/CLIPPER för anspråk från tredje part för skador som har orsakat av eller i anslutning till produkterna/tjänsterna som har levererats av PROMOTIV/CLIPPER till den andra parten.

13.4 Kunden är skyldig att gottgöra PROMOTIV/CLIPPER för eventuella kostnader och skador som PROMOTIV/CLIPPER kan drabbas av om en tredje part gör ett anspråk mot PROMOTIV/CLIPPER i frågor där ansvar gentemot kunden är undantaget i dessa allmänna avtalsvillkor.

13.5 Alla klausuler i dessa allmänna avtalsvillkor och i synnerhet de som behandlar undantag eller begränsningar av PROMOTIV/CLIPPER:s ansvar och angående skadeersättning för PROMOTIV/CLIPPER mot anspråk från utomstående parter, har även avtalats för anställda hos PROMOTIV/CLIPPER eller utomstående parter för vilkas åtgärder eller försumlighet som PROMOTIV/CLIPPER kan hållas ansvariga.

13.6Såvida inget annat har överenskommits uttryckligen och skriftligen, ska alla juridiska anspråk i anslutning till avtalet och dessa allmänna avtalsregler upphöra att gälla ett år efter leveransdatumet.

Paragraf 14 Force majeure

14.1 I händelse av försumlighet från endera partens sida när det gäller genomförandet av avtalet, för vilken den försumliga parten inte kan hållas ansvarig, kommer genomförandet av avtalet eller den tillämpliga delen av avtalet upphöra att gälla. Parterna ska meddela varandra om sådana situationer så snart som möjligt. Endast om ett sådant upphörande av giltighet har varat i 3 månader, eller så snart som det fastställs att det kommer att vara i minst 3 månader, kommer vardera parten att ha rätt att avsluta avtalet, helt eller delvis, via rekommenderat brev med omedelbar verkan, utan att parterna ska vara ersättningsskyldiga gentemot varandra för eventuella skador och utan att det påverkar kundens skyldighet att betala PROMOTIV/CLIPPER för de redan levererade varorna fram till tidpunkten för annulleringen.

14.2 Försumlighet som ligger utanför PROMOTIV/CLIPPER:s ansvar ska omfatta, men inte begränsas till:

a. skador som är ett resultat av naturkatastrofer och/eller stormskador

b. krig, krigsrisk och/eller andra former av väpnade konflikter, inklusive terrorism eller terroristhot i Nederländerna och/eller andra länder, som förhindrar leverans av varor eller råmaterial.

c. strejker, framtvingad stängning av verksamheten, revolution och andra former av störningar och/eller hinder som orsakas av utomstående parter, som förhindrar leveransen av varor eller råmaterial.

d. förlust eller skador på gods under transport

e. sjukdom som drabbar en eller flera anställda som är svåra att ersätta

f. juridiska eller administrativa regeringsåtgärder, som förhindrar leverans, inklusive import- och exportförbud

g. förbud att leverera eller förhindrande av leverans för PROMOTIV/CLIPPER, som införs av organisationer, institutioner, grupper eller avtalsreglerade samarbetsformer, som PROMOTIV/CLIPPER är medlem av eller deltar i

h. fel och/eller störningar när det gäller transport, produktionsutrustning eller strömförsörjning

i. brand eller olyckor i PROMOTIV/CLIPPER:s lokaler

j. uteblivna eller försenade leveranser till PROMOTIV/CLIPPER av underleverantörer

k. avbrott i försörjningen av gods, råmaterial och/eller energi

14.3 Utan att det påverkar andra rättigheter, ska PROMOTIV/CLIPPER i händelse av force majeure ha rätt att efter eget gottfinnande, avsluta genomförandet av kundens beställning, eller att säga upp avtalet utan juridiska påföljder, genom att meddela kunden om detta skriftligen.

14.4 Om PROMOTIV/CLIPPER i händelse av force majeure redan delvis har uppfyllt sina skyldigheter, måste kunden betala priset för denna proportion till PROMOTIV/CLIPPER.

Paragraf 15 Uppsägning

15.1 Ett avtal avslutas när det är fullföljt eller vid en tidpunkt som uttryckligen har avtalats mellan parterna.

15.2 Om kunden fortfarande inte har uppfyllt sin betalningsskyldighet i enlighet med överenskommen tidsfrist eller inte har uppfyllt någon annan skyldighet gentemot PROMOTIV/CLIPPER, ska PROMOTIV/CLIPPER, efter skriftligt meddelande om ej uppfylld skyldighet, inom en tidsperiod på 14 dagar, förutom i de fall där avtalet eller de allmänna avtalsvillkoren innehåller en tydlig tidsfrist, i vilket fall följande gäller omedelbart, ha rätt att säga upp avtalet, utan att det påverkar PROMOTIV/CLIPPER:s rätt till fullständig kompensation för kostnader, skador och räntor.

15.3 PROMOTIV/CLIPPER har samma rättighet som nämns i Paragraf 15.2, dock utan behov av att meddela detta skriftligen, om kunden har begärt tillfälligt betalningsstopp, eller lämnat in en konkursansökan, eller om dess varor omfattas, i händelse av avbrott i eller likvidation av verksamheten, eller i händelse av minskad kreditvärdighet för kunden enligt PROMOTIV/CLIPPER:s uppfattning.

Paragraf 16 Sekretess och immateriella rättigheter

16.1 All information, i ordets bredaste betydelse, inklusive men inte begränsat till affärsinformation, som fokuserar på en specifik egenskap hos produkten/tjänsten eller PROMOTIV/CLIPPER:s verksamhet (arbetsprocess och prissättning), som PROMOTIV/CLIPPER förmedlar till kunden under förhandlingar eller vid tecknandet av avtalet, är strikt personlig och hemlig.

16.2 Om förhandlingarna mellan parterna inte leder till ett avtal, har kunden inte rätt att använda informationen som PROMOTIV/CLIPPER har förmedlat på något sätt, i ordets bredaste betydelse, och kunden ska återlämna all information och alla lagringsmedier, i ordets bredaste betydelse, såväl som bilder, ritningar, skisser, fotografier, prototyper, modeller, 'stämningsplank', osv. till PROMOTIV/CLIPPER så snart som möjligt och omedelbart förstöra samtliga kopior.

16.3 Alla immateriella rättigheter angående dokumenten som tillhandahålls av PROMOTIV/CLIPPER, dvs. ritningar, skisser, diagram, prover, format, verktyg, fotografier, designer, arbetsmetoder, presentationer, råd, bilder, prototyper, modeller, ’stämningsplank’, trycktsaker, filer, webbplatser, broschyrer, kataloger, osv., som används av PROMOTIV/CLIPPER ska förbli i PROMOTIV/CLIPPER:s ägo, även om de har gjorts tillgängliga för kunden och oavsett av kundens bidrag till sammanställandet av denna information eller utomstående parter som har anlitats av kunden och får därför inte, utan föregående skriftligt tillstånd från PROMOTIV/CLIPPER, användas i några andra syften än för genomförande av avtalet mellan PROMOTIV/CLIPPER och kunden.

16.4 Utan att det påverkar de övriga bestämmelserna i dessa allmänna villkor ska PROMOTIV/CLIPPER behålla rättigheterna och befogenheterna som PROMOTIV/CLIPPER har rätt till i enlighet med upphovsrättslagen.

16.5 Utövandet av de tidigare nämnda immateriella rättigheterna – inklusive publicering, överlåtelse, reproduktion, distribution av data, allt i ordet bredaste betydelse – både under och efter genomförandet av avtalet – är uttryckligen och utan undantag förbehållet PROMOTIV/CLIPPER.

16.6 Kunden ska ersätta PROMOTIV/CLIPPER för alla anspråk från utomstående parter i relation till varor från kunden som nämns i föregående paragraf, när det gäller immateriella rättigheter.

16.7 PROMOTIV/CLIPPER ska ge kunden en användarlicens när det gäller sina råd i enlighet med det överenskomna syftet.

16.8 Från tidpunkten då produkter, designer, arbetsmetoder, presentationer, råd, format, bilder, ritningar, skisser, fotografier, prototyper, modeller, ’stämningsplank’, trycksaker, filer, webbplatser, broschyrer och kataloger, osv. levereras, har PROMOTIV/CLIPPER rätt att använda dessa för sin portfölj, reklam och marknadsföring, såväl som att presentera dem på utställningar.

Paragraf 17 PROMOTIV/CLIPPER:s identitet

1.     Entreprenörens namn: Clipper Nordics ApS.
2.    
Varunamnet: Promotiv
3.    
Adress: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S, Danmark
4.    
Telefonnummer:
                    1.   Danmark: +45 32720050
                    2.   Sverige: +46 850500055
                    3.   Finland: +358 9 42450665

5.     E-post:
                    1.    Danmark: sales@promotivnordics.dk
                    2.    Sverige: sales@promotiv.se
                    3.    Finland: sales@promotiv.fi

6.    
MOMS-nummer: DK37168319


Paragraf 18 Skadeståndsklausul

18.1 För varje överträdelse av artiklarna 7.1, 10.8 och 11.2 i dessa allmänna avtalsvillkor och de skyldigheter som finns däri, ska kunden gottgöra PROMOTIV/CLIPPER, utan att ytterligare meddelande om uppsägning eller rättsliga ingripanden krävs, med en omedelbart utbetalbar straffavgift på 950 € per överträdelse, som inte är föremål för kvittning eller lindring, plus ett belopp på € 100 för varje dag överträdelsen varar, utan att det påverkar PROMOTIV/CLIPPER:s rätt till full ersättning för skador till följd av kundens överträdelse.

Paragraf 19 Gällande lag och behörig domstol

19.1 Alla förhandlingar och avtal med PROMOTIV/CLIPPER styrs uteslutande av dansk lag.

19.2 Alla tvister mellan kunden och PROMOTIV/CLIPPER ska utan undantag prövas av behörig domstol i Köpenhamn, såvida ingen annan dansk domstol är behörig enligt obligatorisk lagstiftning.

19.3 The Vienna Sales Convention (CISG) som hölls i Wien 11 april 1980 tillämpas.

19.4 Dessa allmänna avtalsvillkor har sammanställts på danska. Den danska texten för dessa avtalsvillkor har företräde. Om någon tvist skulle uppstå på grund av olika tolkningar, har den danska versionen företräde och är rådande.

 

Version 20160104

Promotiv / Clipper allmänna villkor för försäljning och leverans

PDF Promotiv / Clipper allmänna villkor för försäljning och leverans

Paragraf 1 Definitioner

Följande definitioner (där singularis även innebär pluralis) används i dessa allmänna villkor:

1.1 "Erbjudande": Tjänster och/eller produkter som erbjuds av PROMOTIV/CLIPPER, som kan betraktas som ett lagligt erbjudande i enlighet med lydelsen i kapitel 1 i dansk avtalsrätt.

1.2 "Acceptans": kundens godkännande av erbjudandet från PROMOTIV/CLIPPER, som kan betraktas som ett juridiskt godkännande enligt lydelsen i kapitel 1 i dansk avtalsrätt, där resultatet är ett avtal enligt lydelsen i kapitel 1 i dansk avtalsrätt. Detta godkännande behöver inte vara skriftligt.

1.3 "Allmänna villkor": den senaste versionen av PROMOTIV/CLIPPER allmänna villkor för försäljning och leverans.

1.4 "Dag": kalenderdag.

1.5 "Tjänst": tjänsterna som PROMOTIV/CLIPPER erbjuder eller levererar, inklusive rådgivning.

1.6 "Från fabriken": PROMOTIV/CLIPPER levererar från lagret/fabriken. Kunden ansvarar för logistiken från tidpunkten som leveransen görs från fabriken (i enlighet med Incoterms 2010). Risken i anslutning till produkterna kommer att övergå till kunden vid denna tidpunkt.

1.7 "PROMOTIV/CLIPPER": CLIPPER Nordics ApS., verksamt i Danmark under namnet ’Promotiv’, leverantör av företagsgåvor och reklamartiklar, registrerade i den holländska handelskammarens handelsregister med nummer 37168319, eller alla anknutna företag.

1.8 "Incoterms": internationella leveransvillkor (International Commercial Terms) som utarbetas och publiceras av International Chamber of Commerce (ICC), eller världshandelsorganisationen. Tillgängliga på: www.iccwbo.org. Den senaste versionen av Incoterms, i enlighet med vad som publiceras av ICC, är beslutande för förklaringen av affärsvillkoren i dessa allmänna villkor och för avtalet.

1.9 "Instruktion": en instruktion eller order som utfärdas av kunden till PROMOTIV/CLIPPER angående leverans av produkter och/eller tjänster som erbjuds av PROMOTIV/CLIPPER.

1.10 "Kund": den juridiska eller fysiska personen som ger en instruktion eller order till PROMOTIV/CLIPPER, eller accepterar ett erbjudande angående leverans av produkter och/eller tjänster som erbjuds av PROMOTIV/CLIPPER.

1.11 "Avtal": köpavtal och/eller avtal för tjänster och/eller leverantörsavtal och/eller avståndsavtal som har ingåtts mellan parterna.

1.12 "Distansavtal": ett avtal som enbart omfattas av användning av en eller flera fjärrkommunikationsteknologier inom ett systemramverk som organiseras av PROMOTIV/CLIPPER för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, utan att partnerna är fysiskt närvarande, fram till och inklusive tidpunkten när avtalet ingicks.

1.13 "Parter": PROMOTIV/CLIPPER och kunden.

1.14 "Produkt": affärsgåvor som erbjuds eller levereras av PROMOTIV/CLIPPER och andra varor och artiklar som erbjuds av PROMOTIV/CLIPPER, inklusive kreativa uttryck.

1.15 "Skriftligen": via post eller e-post.  

Paragraf 2 Tillämplighet

2.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från PROMOTIV/CLIPPER, deras kostnadsförslag, beställningsbekräftelser, applikationer, samtliga förhandlingar mellan PROMOTIV/CLIPPER och kunden och alla ingångna avtal eller avtal som kommer att ingås med kunden, samt tillämpandet av dessa avtal. Dessa allmänna villkor gäller även för alla utomstående parter som PROMOTIV/CLIPPER använder sig av.

2.2 Kunden intygar att man har tagit emot en kopia av dessa avtalsregler – i pappersversion eller digitalt – från PROMOTIV/CLIPPER, senast vid tidpunkten då avtalet ingicks.

2.3 Om man ingår i ett distansavtal på elektronisk väg, ska texten i de allmänna avtalsreglerna tillgängliggöras kunden elektroniskt, innan distansavtalet ingås, på ett sådant sätt att kunden på ett enkelt sätt kan lagra avtalet på elektronisk väg.

2.4 Alla bestämmelser som avviker från dessa allmänna avtalsregler som endast vara bindande för PROMOTIV/CLIPPER efter skriftligt medgivande från PROMOTIV/CLIPPER och endast för det avtal för vilket detta medgivande är tillämpligt. De övriga bestämmelserna i dessa allmänna avtalsregler ska förbli i kraft.

2.5 Hänvisning från kunden till tillämplighet av egna allmänna avtalsvillkor avvisas uttryckligen av PROMOTIV/CLIPPER, såvida inte - och baserat på från fall till fall - man har samtyckt till detta skriftligen.

2.6 PROMOTIV/CLIPPER förbehåller sig rätten att ändra texten i dessa allmänna avtalsregler vid valfri tidpunkt och kommer att meddela kunden om eventuella ändringar.

2.7 I händelse av att texten i de allmänna avtalsreglerna strider mot avtalet, har bestämmelserna i avtalet företräde.

2.8 Om PROMOTIV/CLIPPER vid någon tidpunkt inte (omedelbart) väljer att utöva sina rättigheter i enlighet med avtalet och/eller de allmänna avtalsreglerna, ska detta inte påverka rättigheten och möjligheten att göra detta vid ett senare tillfälle.

2.9 Om någon av bestämmelserna i avtalet eller i dessa allmänna avtalsvillkor ogiltigförklaras, kommer de övriga bestämmelserna i avtalet och i de allmänna avtalsreglerna fortfarande att gälla i full utsträckning. Parterna ska då komma överens om en ny bestämmelse som ska ersätta den gamla, som bör överensstämma i betydelse i så stor utsträckning som möjligt med den ogiltigförklarade bestämmelsen.

2.10 Om PROMOTIV/CLIPPER ingår i ett avtal med kunden mer än en gång, kommer dessa allmänna avtalsregler att gälla för alla efterföljande avtal, oavsett om de (återigen) uttryckligen har förklarats som tillämpliga och/eller PROMOTIV/CLIPPER (på nytt) har uppfyllt sin skyldighet att tillgängliggöra dem.

Paragraf 3 Erbjudanden och avtal

3.1 Alla erbjudanden från PROMOTIV/CLIPPER, inklusive prislistan, broschyrer och övrig information som tillhandahålls av PROMOTIV/CLIPPER, i någon form, är föremål för bekräftelse av PROMOTIV/CLIPPER.

3.2 Om erbjudande som är föremål för bekräftelse accepteras av kunden, har PROMOTIV/CLIPPER rätt att upphäva erbjudande inom 2 dagar från mottagande av accepterandet.

3.3 Bilder, kataloger, teckningar, prislistor, broschyrer och övrig information som tillhandahålls till eller av PROMOTIV/CLIPPER är föremål för ändringar utan att föregående avisering krävs och är inte bindande för PROMOTIV/CLIPPER.

3.4 PROMOTIV/CLIPPER förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkterna som visas i katalogen, broschyrer, på webbplatsen, osv.

3.5 Ett avtal mellan PROMOTIV/CLIPPER och kunden kommer att ingås efter PROMOTIV/CLIPPER:s erbjudande och kundens acceptans av erbjudandet.

3.6 Alla avtal, muntliga eller på annat sätt, som ingås mellan parterna efter att avtalet har ingåtts, kommer endast att träda i kraft efter att de har bekräftats skriftligen av båda parter.

3.7 I anslutning till genomförandet av avtalet, har PROMOTIV/CLIPPER rätt att anlita mellanhänder eller utomstående parter.

3.8 Avtal som ingås med eller uppdrag som utförs av underordnade till PROMOTIV/CLIPPER, eller mellanhänder/utomstående parter som anlitas av PROMOTIV/CLIPPER, är endast bindande för PROMOTIV/CLIPPER om man har bekräftat dessa avtal eller uppdrag skriftligen till kunden.

Paragraf 4 Priser

4.1 Priserna som anges i erbjudandet eller priserna som avtalas med PROMOTIV/CLIPPER gäller utan moms, från fabriken, i den valuta som anges i erbjudandet och baseras på de kostnadsbestämmande faktorer som är tillämpliga vid tidpunkten för erbjudandet.

4.2 Priserna på PROMOTIV/CLIPPER:s webbplats är vägledande och föremål för ändringar.

4.3 PROMOTIV/CLIPPER har rätt att justera produkternas pris vid valfri tidpunkt.

4.4 PROMOTIV/CLIPPER har rätt att vid valfri tidpunkt fastställa att vissa artiklar bara ska levereras i enlighet med ett fastställt minimiantal.

Paragraf 5 Avbeställningar

5.1 Om kunden annullerar beställningen i enlighet med avtalet, helt eller delvis, är kunden skyldig att på ett rimligt sätt kompensera PROMOTIV/CLIPPER för alla kostnader (preparationskostnader, beställningar från utomstående parter, förvaring, provision, osv.) i anslutning till genomförandet av avtalet, utan att det påverkar PROMOTIV/CLIPPER:s rätt till fullständig kompensation på grund av utebliven vinst, såväl som alla andra skador eller förluster som uppstår som ett resultat av avbeställningen.

5.2 Kundens avbeställning måste göras skriftligen till PROMOTIV/CLIPPER:s adress.

Paragraf 6 Rådgivningstjänster och produktutveckling

6.1 PROMOTIV/CLIPPER strävar efter att representera kundens intressen efter bästa kunskap och förmåga och agera som rådgivare, om detta krävs.

6.2 PROMOTIV/CLIPPER strävar efter att behandla all information som kunden tillgängliggör som strikt hemlig, även efter att relationen har avslutats. Kunden är skyldig att upprätthålla sekretessen när det gäller all information som man erhåller angående PROMOTIV/CLIPPER:s verksamhet, dess produkter och/eller tjänster.

6.3 I händelse av ett avtal för produktutveckling, råd angående marknadsföringsprodukter som ska användas, råd angående kreativa koncept, prisförslag för omfattande projekt med tryckta eller ej tryckta produkter, nationella eller internationella marknadsundersökningar angående specifika produkter eller produktförfrågningar för produkter som inte specificeras av PROMOTIV/CLIPPER, är kunden skyldig att – i samtliga fall som inte leder till genomförd leverans av produkter av PROMOTIV/CLIPPER – att betala för arbetet som utförs av PROMOTIV/CLIPPER i enlighet med det timpris som har avtalats mellan parterna eller, i avsaknad av detta, den vanliga taxan som PROMOTIV/CLIPPER använder sig av.

Paragraf 7 Produktinspektion

7.1 Om inspektioner har avtalats med kunden, ska dessa inspektioner ske i enlighet med de överenskomna inspektionsmetoderna, inspektionsprocedurerna och inspektionsperioderna, eller de som ska avtalas i sinom tid, eller vid avsaknad av detta, i enlighet med PROMOTIV/CLIPPER:s allmänna inspektionsmetoder, -procedurer och -perioder. Om några fördröjningar inträffar på grund av kundens handlingar, kan leveransperioden justeras av PROMOTIV/CLIPPER.

7.2 Om PROMOTIV/CLIPPER har meddelat kunden inom den avtalade tidsperioden, eller åtminstone i tid för inspektionsdatumet och kunden misslyckas med att respektera denna inbjuden inom 14 dagar från tidpunkten för inbjudan, anses produkten (eller tjänsten) som godkänd.

7.3 PROMOTIV/CLIPPER ska ges möjligheten att hantera kommentarer och invändningar från kundens sida angående inspektionen eller testet, innan produkten (eller tjänsten) kan avvisas eller underkännas av kunden. PROMOTIV/CLIPPER måste underrättas skriftligen av kunden angående eventuella kommentarer eller invändningar, om sådana föreligger, när det gäller produkter (eller tjänster) som levereras efter att inspektionen har genomförts. Om kommentarer och invändningar inte har rapporterats skriftligen till PROMOTIV/CLIPPER inom 14 dagar från inspektionsdatumet, anses produkterna (eller tjänsterna) som har levererats som godkända av kunden.

Paragraf 8 Leveranser och leveranstider

8.1 De specificerade leveranstiderna ska aldrig betraktas som en tidsfrist, såvida inget annat har överenskommits uttryckligen. I händelse av för sen leverans, måste PROMOTIV/CLIPPER meddelas om detta skriftligen och man måste ges ytterligare rimliga villkor för leverans vid en senare tidpunkt utan att det ska betraktas som att man inte har fullgjort sina skyldigheter.

8.2 Leveranstiden börjar räknas vid den senaste av följande tidpunkter:

a. dagen då avtalet ingicks

b. dagen då PROMOTIV/CLIPPER tog emot nödvändiga dokument, data, tillstånd, osv., som krävs för genomförande av avtalet.

c. dagen då PROMOTIV/CLIPPER tog emot det belopp som måste betalas i förväg i enlighet med avtalet

d. dagen efter mottagande av godkännandet av förprovtrycket.

8.3 PROMOTIV/CLIPPER förbehåller sig rätten, om produkterna är specifikt tillverkade eller monterade för kundens räkning, att leverera och fakturera maximalt 10 % mer eller mindre än den överenskomna mängden.

8.4 PROMOTIV/CLIPPER har rätt att skicka produkterna i omgångar och varje omgång kan betalas separat.

8.5 Såvida inget annat har överenskommits skriftligen, oavsett de tidigare bestämmelserna om priser, baseras priserna som anges av PROMOTIV/CLIPPER på leverans från fabriken, lagret eller någon annan förvaringsplats (från fabriken), exklusive moms och försäkring.

8.6 Såvida inget annat har överenskommits skriftligen, ska leverans av produkterna ske från fabriken, lagerlokalen eller annan förvaringsplats (från fabriken) tillhörande PROMOTIV/CLIPPER. Produkterna anses som levererade av PROMOTIV/CLIPPER och godkända av kunden så snart som produkterna erbjuds kunden och/eller så snart som produkterna lastas på transportmedlet.

8.7 Tidpunkten då artiklarna tillgängliggörs kunden från fabriken, lagret eller någon annan förvaringsplats (från fabriken) anses som tidpunkten för leveransen och tidpunkten då riskansvaret när det gäller produkterna övergår från PROMOTIV/CLIPPER till kunden.

8.8 Om kunden vägrar att ta emot leveransen av produkterna, kommer riskansvaret för produkterna omedelbart att övergå till kunden och PROMOTIV/CLIPPER kan kräva betalning omedelbart. PROMOTIV/CLIPPER ska förvara produkterna och kostnader och riskansvar åligger kunden tills vidare.

8.9 Såvida inget annat har överenskommits skriftligen, ska transporten ske till kundens kostnad och riskansvar, även om speditören uttryckligen kräver att alla fraktdokument måste ange att alla eventuella skador eller förluster som uppstår som ett resultat av transporten ska åligga PROMOTIV/CLIPPER:s risk- och kostnadsansvar.

8.10 Såvida inget annat har överenskommits skriftligen, ska PROMOTIV/CLIPPER välja transportmetod och transportmedel efter eget gottfinnande, men utan att vara ansvariga för detta val. Transportkostnaderna åligger kundens ansvar.

8.11 Leverans till en adress som anges av kunden ska endast ske om partnerna har ingått ett skriftligt avtal i förväg om extrakostnader och gällande villkor.

8.12 Förpacknings-, transport-, fraktsätt, osv., ska fastställas av PROMOTIV/CLIPPER, såvida inte parterna har kommit överens om något annat skriftligen, dock utan att PROMOTIV/CLIPPER tar på sig något ansvar angående detta - utan att undanta en lagstadgad skyldighet att betala skadestånd.

8.13 Om PROMOTIV/CLIPPER gör prover tillgängliga för kunden, kan kunden skicka tillbaka proverna till PROMOTIV/CLIPPER, i oskadat skick och i deras ursprungliga förpackning, inom 14 dagar från mottagandet, varefter fakturan kommer att krediteras.

8.14 Om PROMOTIV/CLIPPER visar eller tillhandahåller en modell, ett prov eller ett exempel, ska detta endast vara i vägledande syfte: egenskaperna för produkterna som kommer att levereras kan skilja sig från provet, modellen eller exemplet. Bestämmelserna i Paragraf 7 ska gälla i tillämpliga delar.

8.15 Om produkterna inte hämtas av kunden efter att leveranstiden har löpt ut, kommer de att förvaras till kundens förfogande, kostnad och riskansvar. PROMOTIV/CLIPPER kommer inte att göra produkterna tillgängliga för kunden innan extrakostnaderna för transport och förvaring har betalats av kunden. Om produkterna inte hämtas av kunden inom 30 dagar efter den ursprungliga leveransen, har PROMOTIV/CLIPPER rätt att, efter att ha skickat ett krav, göra sig av med produkterna eller hitta en ny köpare. Kunden har inte rätt att väcka talan mot PROMOTIV/CLIPPER i anslutning till detta. Allt eventuellt överskott kommer att krediteras kunden efter avdrag för tillhörande kostnader, utan att det påverkar PROMOTIV/CLIPPER rätt att fordra fullständig betalning av överenskommet pris.

Paragraf 9 Tillhandahållande av tryckta produkter

9.1 Om avtalet gäller försäljning och leverans av produkter som är specifikt tillverkade eller monterade för kundens räkning, är kunden skyldig att tillhandahålla och ansvara för omedelbart reproducerbara material, inklusive logotyper, av god kvalitet.

9.2 PROMOTIV/CLIPPER är endast skyldiga ett skicka ett förprovtryck för kundens godkännande i förväg om en sådant har begärts skriftligen av kunden vid tidpunkten för tecknandet av avtalet. I detta sammanhang är PROMOTIV/CLIPPER skyldiga att tillhandahålla ett förprovtryck högst fem veckor efter att avtalet ingicks och efter mottagande av materialet som ska reproduceras.

9.3 Alla kostnader för det tryckta materialet ska debiteras separat i enlighet med priset som specificeras i avtalet, såvida inget annat har överenskommits skriftligen. Dessa kostnader kommer att anges på fakturan som utfärdas till kunden.

Paragraf 10 Klagomål

10.1 Kunden är skyldig att inspektera produkterna vid tidpunkten för leveransen. Kunden bör inspektera huruvida, bland annat, kvaliteten och mängden för den levererade produkten överensstämmer med vad som har avtalats.

10.2 Klagomål angående utvändigt synliga fel bör meddelas skriftligen av kunden till PROMOTIV/CLIPPER inom 8 dagar från mottagandet av produktleveransen.

10.3 Klagomål gällande icke utvändigt synliga fel bör meddelas skriftligen inom 8 dagar efter upptäckandet fram till senast tre månader efter produktleveransen, och denna period är att betrakta som giltighetsperiod.

10.4 Klagomål gällande det fakturerade beloppet som har skickats av PROMOTIV/CLIPPER måste meddelas skriftligen inom 8 dagar från faktureringsdatumet, och denna period är att betrakta som giltighetsperiod.

10.5 Klagomål gällande mängder, volymer och/eller produkter som är felaktigt beställda av kunden kommer inte att godtas av PROMOTIV/CLIPPER.

10.6 Kunden måste ge PROMOTIV/CLIPPER möjlighet att verifiera klagomålens riktighet.

10.7 Produkter som PROMOTIV/CLIPPER bedömer som defekta ska antingen bytas ut eller ska inköpssumman återbetalas, kostnadsfritt, med undantag för eventuell (tillkommande) ersättningsskyldighet.

10.8 Produkter får endast returneras efter skriftligt godkännande från PROMOTIV/CLIPPER, men kostnaden och riskansvaret åligger kunden och detta innebär inget erkännande av ansvar.

Paragraf 11 Äganderättsförbehåll

11.1 Om kunden inte har uppfyllt kraven för någon av sina skyldigheter gentemot PROMOTIV/CLIPPER, ska produkten i enlighet med sektion 4, nummer 6 och kapitel 10 i den danska kreditavtalslagstiftningen förbli PROMOTIV/CLIPPER:s egendom och även till kundens kostnad och riskansvar. I sådant fall, är kunden skyldig att behålla produkterna för PROMOTIV/CLIPPER:S räkning tills man har uppfyllt sina skyldigheter gentemot PROMOTIV/CLIPPER till fullo.

11.2 Så länge äganderätten till produkten inte har övergått till kunden, har denne inte rätt att vidarebefordra eller hyra ut produkterna, eller att använda dem som säkerhet för ett lån på något sätt, såvida inte och under förutsättning att det påverkar företagets normala verksamhet, som exempelvis med skriftligt godkännande från PROMOTIV/CLIPPER, då kunden överlåter sin rätt till anspråk mot utomstående parter till PROMOTIV/CLIPPER och ska kunna överlämna överlåtelsehandlingar till PROMOTIV/CLIPPER på begäran. PROMOTIV/CLIPPER, kan efter eget gottfinnande, kräva upprättandet av en förtrolig pant.

11.3 Om kunden inte uppfyller sina betalningsskyldigheter, är kunden utan att det krävs något meddelande från motparten, skyldig att göra produkterna som tillhör PROMOTIV/CLIPPER tillgängliga omedelbart på PROMOTIV/CLIPPER:s begäran. PROMOTIV/CLIPPER och deras anställda ska då ha tillträdesrätt till kundens anläggning för att kunna ta produkterna i besittning.

11.4 Kunden måste försäkra PROMOTIV/CLIPPER:s intressen i anslutning till äganderätten. Kunden är skyldig att kompensera detta intresse i händelse av oförutsedda händelser och att överlåta sitt försäkringsanspråk till PROMOTIV/CLIPPER på begäran.

Paragraf 12 Betalning

12.1 Såvida inget annat har överenskommits skriftligen och utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i följande paragraf, måste betalningen till PROMOTIV/CLIPPER göras inom 30 dagar från faktureringsdatumet – kontant eller via banköverföring – och detta är att betrakta som en tidsfrist. Underlåtenhet från kundens sida när det gäller hämtning av produkterna eller klagomål ska inte påverka denna betalningsskyldighet.

12.2 Såvida inget annat har avtalats uttryckligen, ska alla betalningar från kunden, oavsett betalningsmetod, först användas för att täcka kostnaderna, därefter för att täcka obetalda räntor och slutligen för att täcka den huvudsakliga summan för de obetalda fakturorna.

12.3 Avräkning eller någon annan form av förlikning är aldrig tillåtet utan ett skriftligt avtal.

12.4 PROMOTIV/CLIPPER har alltid rätt att kräva att kunden erlägger tillräcklig förskottsbetalning eller säkerhet, efter eget gottfinnande, för uppfyllande av sina betalningsskyldigheter, innan leverans eller för att verkställa leveransen, där PROMOTIV/CLIPPER har rätt att avbryta ytterligare leveranser om kunden inte uppfyller dessa krav, även i händelse av att bestämda leveranstider har avtalats, utan att det påverkar tillämpningen av PROMOTIV/CLIPPER:s rättighet att begära kompensation för skador på grund av förseningar eller att avtalet inte respekteras.

12.5 Om kunden inte betalar inom den utsatta tidsfristen, ska detta betraktas som försummelse och det åligger kunden att betala ränta till PROMOTIV/CLIPPER som motsvarar den lagstadgade räntan som anges i avsnitt 5 i den danska räntelagstiftningen om en kund/konsument är inblandad och enligt avsnitt 6 i den danska räntelagstiftningen om det gäller ett kommersiellt avtal enligt lydelsen i detta avsnitt.

12.6 Kunden som har gjort sig skyldig till försummelse måste betala alla utomrättsliga inkassokostnader i sin helhet till PROMOTIV/CLIPPER. De utomrättsliga inkassokostnaderna som kunden/konsumenten ska betala, fastställs i enlighet med dansk lagstiftning. De utomrättsliga inkassokostnaderna för ett företag, som inte är en fysisk person eller enskild handlare, uppgår till 15 % av huvudsumman med ett minimibelopp på 150 €.

12.7 Alla PROMOTIV/CLIPPER:s utestående fordringar gentemot kunden förfaller omedelbart och ska betalas om kunden inte har uppfyllt sina skyldigheter, eller i händelse av likvidering, konkurs eller en ansökan om konkurs, att kunden genomgår laglig skuldsanering i enlighet med skuldsaneringslagen för fysiska personer (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), om kunden placeras under förvaltning, kvarstad eller (tillfälligt) betalningsstopp för skulder för kunden.

Paragraf 13 Ansvar

13.1 Förutom i händelse av grov vårdslöshet eller direkt avsikt från PROMOTIV/CLIPPER:s ledning eller ledningens underordnade, ska PROMOTIV/CLIPPER endast hållas ansvariga för kostnader, skadestånd eller ränta, som uppkommer till följd av åtgärder eller försummelser från tidigare nämnda personer eller någon annan underordnad inom PROMOTIV/CLIPPER, eller av personer som är anställda av PROMOTIV/CLIPPER för fullgörandet av avtalet, vilket inte överstiger beloppet för faktureringsvärdet för de produkter/tjänster som levereras av PROMOTIV/CLIPPER i samband med där skadan har uppstått.

13.2 Allt PROMOTIV/CLIPPER:s ansvar för utebliven förtjänst eller andra indirekta skador, som har åsamkats kunden och/eller utomstående parter oavsett anledning, undantas uttryckligen.

13.3 Om kunden säljer vidare, levererar, belånar produkter/tjänster, för vilka PROMOTIV/CLIPPER har meddelat att kvaliteten är tvivelaktig, eller om kunden överlåter dem eller gör dem tillgängliga på annat sätt, oavsett omständigheter, oavsett om det är kostnadsfritt eller inte och oavsett om det är avsett för användning eller inte, är kunden skyldig att gottgöra PROMOTIV/CLIPPER för anspråk från tredje part för skador som har orsakat av eller i anslutning till produkterna/tjänsterna som har levererats av PROMOTIV/CLIPPER till den andra parten.

13.4 Kunden är skyldig att gottgöra PROMOTIV/CLIPPER för eventuella kostnader och skador som PROMOTIV/CLIPPER kan drabbas av om en tredje part gör ett anspråk mot PROMOTIV/CLIPPER i frågor där ansvar gentemot kunden är undantaget i dessa allmänna avtalsvillkor.

13.5 Alla klausuler i dessa allmänna avtalsvillkor och i synnerhet de som behandlar undantag eller begränsningar av PROMOTIV/CLIPPER:s ansvar och angående skadeersättning för PROMOTIV/CLIPPER mot anspråk från utomstående parter, har även avtalats för anställda hos PROMOTIV/CLIPPER eller utomstående parter för vilkas åtgärder eller försumlighet som PROMOTIV/CLIPPER kan hållas ansvariga.

13.6Såvida inget annat har överenskommits uttryckligen och skriftligen, ska alla juridiska anspråk i anslutning till avtalet och dessa allmänna avtalsregler upphöra att gälla ett år efter leveransdatumet.

Paragraf 14 Force majeure

14.1 I händelse av försumlighet från endera partens sida när det gäller genomförandet av avtalet, för vilken den försumliga parten inte kan hållas ansvarig, kommer genomförandet av avtalet eller den tillämpliga delen av avtalet upphöra att gälla. Parterna ska meddela varandra om sådana situationer så snart som möjligt. Endast om ett sådant upphörande av giltighet har varat i 3 månader, eller så snart som det fastställs att det kommer att vara i minst 3 månader, kommer vardera parten att ha rätt att avsluta avtalet, helt eller delvis, via rekommenderat brev med omedelbar verkan, utan att parterna ska vara ersättningsskyldiga gentemot varandra för eventuella skador och utan att det påverkar kundens skyldighet att betala PROMOTIV/CLIPPER för de redan levererade varorna fram till tidpunkten för annulleringen.

14.2 Försumlighet som ligger utanför PROMOTIV/CLIPPER:s ansvar ska omfatta, men inte begränsas till:

a. skador som är ett resultat av naturkatastrofer och/eller stormskador

b. krig, krigsrisk och/eller andra former av väpnade konflikter, inklusive terrorism eller terroristhot i Nederländerna och/eller andra länder, som förhindrar leverans av varor eller råmaterial.

c. strejker, framtvingad stängning av verksamheten, revolution och andra former av störningar och/eller hinder som orsakas av utomstående parter, som förhindrar leveransen av varor eller råmaterial.

d. förlust eller skador på gods under transport

e. sjukdom som drabbar en eller flera anställda som är svåra att ersätta

f. juridiska eller administrativa regeringsåtgärder, som förhindrar leverans, inklusive import- och exportförbud

g. förbud att leverera eller förhindrande av leverans för PROMOTIV/CLIPPER, som införs av organisationer, institutioner, grupper eller avtalsreglerade samarbetsformer, som PROMOTIV/CLIPPER är medlem av eller deltar i

h. fel och/eller störningar när det gäller transport, produktionsutrustning eller strömförsörjning

i. brand eller olyckor i PROMOTIV/CLIPPER:s lokaler

j. uteblivna eller försenade leveranser till PROMOTIV/CLIPPER av underleverantörer

k. avbrott i försörjningen av gods, råmaterial och/eller energi

14.3 Utan att det påverkar andra rättigheter, ska PROMOTIV/CLIPPER i händelse av force majeure ha rätt att efter eget gottfinnande, avsluta genomförandet av kundens beställning, eller att säga upp avtalet utan juridiska påföljder, genom att meddela kunden om detta skriftligen.

14.4 Om PROMOTIV/CLIPPER i händelse av force majeure redan delvis har uppfyllt sina skyldigheter, måste kunden betala priset för denna proportion till PROMOTIV/CLIPPER.

Paragraf 15 Uppsägning

15.1 Ett avtal avslutas när det är fullföljt eller vid en tidpunkt som uttryckligen har avtalats mellan parterna.

15.2 Om kunden fortfarande inte har uppfyllt sin betalningsskyldighet i enlighet med överenskommen tidsfrist eller inte har uppfyllt någon annan skyldighet gentemot PROMOTIV/CLIPPER, ska PROMOTIV/CLIPPER, efter skriftligt meddelande om ej uppfylld skyldighet, inom en tidsperiod på 14 dagar, förutom i de fall där avtalet eller de allmänna avtalsvillkoren innehåller en tydlig tidsfrist, i vilket fall följande gäller omedelbart, ha rätt att säga upp avtalet, utan att det påverkar PROMOTIV/CLIPPER:s rätt till fullständig kompensation för kostnader, skador och räntor.

15.3 PROMOTIV/CLIPPER har samma rättighet som nämns i Paragraf 15.2, dock utan behov av att meddela detta skriftligen, om kunden har begärt tillfälligt betalningsstopp, eller lämnat in en konkursansökan, eller om dess varor omfattas, i händelse av avbrott i eller likvidation av verksamheten, eller i händelse av minskad kreditvärdighet för kunden enligt PROMOTIV/CLIPPER:s uppfattning.

Paragraf 16 Sekretess och immateriella rättigheter

16.1 All information, i ordets bredaste betydelse, inklusive men inte begränsat till affärsinformation, som fokuserar på en specifik egenskap hos produkten/tjänsten eller PROMOTIV/CLIPPER:s verksamhet (arbetsprocess och prissättning), som PROMOTIV/CLIPPER förmedlar till kunden under förhandlingar eller vid tecknandet av avtalet, är strikt personlig och hemlig.

16.2 Om förhandlingarna mellan parterna inte leder till ett avtal, har kunden inte rätt att använda informationen som PROMOTIV/CLIPPER har förmedlat på något sätt, i ordets bredaste betydelse, och kunden ska återlämna all information och alla lagringsmedier, i ordets bredaste betydelse, såväl som bilder, ritningar, skisser, fotografier, prototyper, modeller, 'stämningsplank', osv. till PROMOTIV/CLIPPER så snart som möjligt och omedelbart förstöra samtliga kopior.

16.3 Alla immateriella rättigheter angående dokumenten som tillhandahålls av PROMOTIV/CLIPPER, dvs. ritningar, skisser, diagram, prover, format, verktyg, fotografier, designer, arbetsmetoder, presentationer, råd, bilder, prototyper, modeller, ’stämningsplank’, trycktsaker, filer, webbplatser, broschyrer, kataloger, osv., som används av PROMOTIV/CLIPPER ska förbli i PROMOTIV/CLIPPER:s ägo, även om de har gjorts tillgängliga för kunden och oavsett av kundens bidrag till sammanställandet av denna information eller utomstående parter som har anlitats av kunden och får därför inte, utan föregående skriftligt tillstånd från PROMOTIV/CLIPPER, användas i några andra syften än för genomförande av avtalet mellan PROMOTIV/CLIPPER och kunden.

16.4 Utan att det påverkar de övriga bestämmelserna i dessa allmänna villkor ska PROMOTIV/CLIPPER behålla rättigheterna och befogenheterna som PROMOTIV/CLIPPER har rätt till i enlighet med upphovsrättslagen.

16.5 Utövandet av de tidigare nämnda immateriella rättigheterna – inklusive publicering, överlåtelse, reproduktion, distribution av data, allt i ordet bredaste betydelse – både under och efter genomförandet av avtalet – är uttryckligen och utan undantag förbehållet PROMOTIV/CLIPPER.

16.6 Kunden ska ersätta PROMOTIV/CLIPPER för alla anspråk från utomstående parter i relation till varor från kunden som nämns i föregående paragraf, när det gäller immateriella rättigheter.

16.7 PROMOTIV/CLIPPER ska ge kunden en användarlicens när det gäller sina råd i enlighet med det överenskomna syftet.

16.8 Från tidpunkten då produkter, designer, arbetsmetoder, presentationer, råd, format, bilder, ritningar, skisser, fotografier, prototyper, modeller, ’stämningsplank’, trycksaker, filer, webbplatser, broschyrer och kataloger, osv. levereras, har PROMOTIV/CLIPPER rätt att använda dessa för sin portfölj, reklam och marknadsföring, såväl som att presentera dem på utställningar.

Paragraf 17 PROMOTIV/CLIPPER:s identitet

1.     Entreprenörens namn: Clipper Nordics ApS.
2.    
Varunamnet: Promotiv
3.    
Adress: Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S, Danmark
4.    
Telefonnummer:
                    1.   Danmark: +45 32720050
                    2.   Sverige: +46 850500055
                    3.   Finland: +358 9 42450665

5.     E-post:
                    1.    Danmark: sales@promotivnordics.dk
                    2.    Sverige: sales@promotiv.se
                    3.    Finland: sales@promotiv.fi

6.    
MOMS-nummer: DK37168319


Paragraf 18 Skadeståndsklausul

18.1 För varje överträdelse av artiklarna 7.1, 10.8 och 11.2 i dessa allmänna avtalsvillkor och de skyldigheter som finns däri, ska kunden gottgöra PROMOTIV/CLIPPER, utan att ytterligare meddelande om uppsägning eller rättsliga ingripanden krävs, med en omedelbart utbetalbar straffavgift på 950 € per överträdelse, som inte är föremål för kvittning eller lindring, plus ett belopp på € 100 för varje dag överträdelsen varar, utan att det påverkar PROMOTIV/CLIPPER:s rätt till full ersättning för skador till följd av kundens överträdelse.

Paragraf 19 Gällande lag och behörig domstol

19.1 Alla förhandlingar och avtal med PROMOTIV/CLIPPER styrs uteslutande av dansk lag.

19.2 Alla tvister mellan kunden och PROMOTIV/CLIPPER ska utan undantag prövas av behörig domstol i Köpenhamn, såvida ingen annan dansk domstol är behörig enligt obligatorisk lagstiftning.

19.3 The Vienna Sales Convention (CISG) som hölls i Wien 11 april 1980 tillämpas.

19.4 Dessa allmänna avtalsvillkor har sammanställts på danska. Den danska texten för dessa avtalsvillkor har företräde. Om någon tvist skulle uppstå på grund av olika tolkningar, har den danska versionen företräde och är rådande.

 

Version 20160104

Har du frågor eller önskar hjälp, ta kontakt med oss på:

08-505 000 55 (kan kontaktas från 8.00 - 16.00 måndag till fredag)

LogoTool