PLATO GROUP-POSTS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING OCH LEVERANS

Promotiv, Compacon, Heroes of Print, IGO och Brabantia Asten är handelsnamn på Plato Group AB, beläget i Köpenhamn. Plato Group AB är registrerat i det danska företagsregistret med organisationsnumret 559145-1827.

 

Paragraf 1 Definitioner
Följande definitioner (där singularis även innebär pluralis) används i dessa allmänna villkor:

1.1 "Erbjudande": Tjänster och/eller produkter som erbjuds av Plato Group, som kan betraktas som ett lagligt erbjudande i enlighet med lydelsen i kapitel 1 i dansk avtalsrätt.

1.2 "Acceptans": kundens godkännande av erbjudandet från Plato Group, som kan betraktas som ett juridiskt godkännande enligt lydelsen i kapitel 1 i dansk avtalsrätt, där resultatet är ett avtal enligt lydelsen i kapitel 1 i dansk avtalsrätt. Detta godkännande behöver inte vara skriftligt.
1.3 "Allmänna villkor": den senaste versionen av Plato Group allmänna villkor för försäljning och leverans.

1.4 "Dag": kalenderdag.

1.5 "Tjänst": tjänsterna som Plato Group erbjuder eller levererar, inklusive rådgivning.

1.6 "Från fabriken": Plato Group levererar från lagret/fabriken. Kunden ansvarar för logistiken från tidpunkten som leveransen görs från fabriken (i enlighet med Incoterms 2010). Risken i anslutning till produkterna kommer att övergå till kunden vid denna tidpunkt.
1.7 "IGO": IGO är ett handelsnamn som tillhör Plato Group ApS, leverantör av företagsgåvor och reklamartiklar, registrerade i den holländska handelskammarens handelsregister med nummer 17066765, eller alla anknutna företag.

1.8 "Promotiv": Promotiv är ett handelsnamn som tillhör Plato Group ApS, leverantör av företagsgåvor och reklamartiklar, registrerade i den holländska handelskammarens handelsregister med nummer 17066765, eller alla anknutna företag.

1.9 "Compacon": Compacon är ett handelsnamn som tillhör Plato Group ApS, leverantör av företagsgåvor och reklamartiklar, registrerade i den holländska handelskammarens handelsregister med nummer 17066765, eller alla anknutna företag.

1.10 "Heroes of Print": Heroes of Print är ett handelsnamn som tillhör Plato Group ApS, leverantör av företagsgåvor och reklamartiklar, registrerade i den holländska handelskammarens handelsregister med nummer 17066765, eller alla anknutna företag.

1.11 "Brabantia Asten": Brabantia Asten är ett handelsnamn som tillhör Plato Group ApS, leverantör av företagsgåvor och reklamartiklar, registrerade i den holländska handelskammarens handelsregister med nummer 17066765, eller alla anknutna företag.

1.12 "Incoterms": internationella leveransvillkor (International Commercial Terms) som utarbetas och publiceras av International Chamber of Commerce (ICC), eller världshandelsorganisationen. Tillgängliga på: www.iccwbo.org. Den senaste versionen av Incoterms, i enlighet med vad som publiceras av ICC, är beslutande för förklaringen av affärsvillkoren i dessa allmänna villkor och för avtalet.

1.13 "Instruktion": en instruktion eller order som utfärdas av kunden till Plato Group angående leverans av produkter och/eller tjänster som erbjuds av Plato Group.

1.14 "Kund": den juridiska eller fysiska personen som ger en instruktion eller order till Plato Group, eller accepterar ett erbjudande angående leverans av produkter och/eller tjänster som erbjuds av Plato Group.
1.15 "Kund som är en konsument": en fysisk person som inte verkar i sin yrkesroll eller för ett företags räkning och ingår i ett (distans-) avtal med Plato Group eller har för avsikt att göra detta (kommer hädanefter att benämnas: ”Kund/Konsument”).

1.16 "Avtal": köpavtal och/eller avtal för tjänster och/eller leverantörsavtal och/eller avståndsavtal som har ingåtts mellan parterna.

1,17 "Distansavtal": ett avtal som enbart omfattas av användning av en eller flera fjärrkommunikationsteknologier inom ett systemramverk som organiseras av Plato Group för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, utan att partnerna är fysiskt närvarande, fram till och inklusive tidpunkten när avtalet ingicks.

1.18 "Parter": Plato Group och kunden.

1.19 "Produkt": affärsgåvor som erbjuds eller levereras av Plato Group och andra varor och artiklar som erbjuds av Plato Group, inklusive kreativa uttryck.

1.20 "Skriftligen": via post eller e-post.

 

Paragraf 2 Tillämplighet

2.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från Plato Group, deras kostnadsförslag, beställningsbekräftelser, applikationer, samtliga förhandlingar mellan Plato Group och kunden och alla ingångna avtal eller avtal som kommer att ingås med kunden, samt tillämpandet av dessa avtal. Dessa allmänna villkor gäller även för alla utomstående parter som Plato Group använder sig av.

2.2 Kunden intygar att man har tagit emot en kopia av dessa avtalsregler – i pappersversion eller digitalt – från Plato Group, senast vid tidpunkten då avtalet ingicks.
2.3 Om man ingår i ett distansavtal på elektronisk väg, ska texten i de allmänna avtalsreglerna tillgängliggöras kunden elektroniskt, innan distansavtalet ingås, på ett sådant sätt att kunden på ett enkelt sätt kan lagra avtalet på elektronisk väg.

2.4 Alla bestämmelser som avviker från dessa allmänna avtalsregler som endast vara bindande för Plato Group efter skriftligt medgivande från Plato Group och endast för det avtal för vilket detta medgivande är tillämpligt. De övriga bestämmelserna i dessa allmänna avtalsregler ska förbli i kraft.

2.5 Hänvisning från kunden till tillämplighet av egna allmänna avtalsvillkor avvisas uttryckligen av Plato Group, såvida inte - och baserat på från fall till fall - man har samtyckt till detta skriftligen.

2.6 Plato Group förbehåller sig rätten att ändra texten i dessa allmänna avtalsregler vid valfri tidpunkt och kommer att meddela kunden om eventuella ändringar.
2.7 I händelse av att texten i de allmänna avtalsreglerna strider mot avtalet, har bestämmelserna i avtalet företräde.
2.8 Om Plato Group vid någon tidpunkt inte (omedelbart) väljer att utöva sina rättigheter i enlighet med avtalet och/eller de allmänna avtalsreglerna, ska detta inte påverka rättigheten och möjligheten att göra detta vid ett senare tillfälle.

2.9 Om någon av bestämmelserna i avtalet eller i dessa allmänna avtalsvillkor ogiltigförklaras, kommer de övriga bestämmelserna i avtalet och i de allmänna avtalsreglerna fortfarande att gälla i full utsträckning. Parterna ska då komma överens om en ny bestämmelse som ska ersätta den gamla, som bör överensstämma i betydelse i så stor utsträckning som möjligt med den ogiltigförklarade bestämmelsen.

2.10 Om Plato Group ingår i ett avtal med kunden mer än en gång, kommer dessa allmänna avtalsregler att gälla för alla efterföljande avtal, oavsett om de (återigen) uttryckligen har förklarats som tillämpliga och/eller Plato Group (på nytt) har uppfyllt sin skyldighet att tillgängliggöra dem.
 Paragraf 3 Erbjudanden och avtal

3.1 Alla erbjudanden från Plato Group, inklusive prislistan, broschyrer och övrig information som tillhandahålls av Plato Group, i någon form, är föremål för bekräftelse av Plato Group.

3.2 Om erbjudande som är föremål för bekräftelse accepteras av kunden, har Plato Group rätt att upphäva erbjudande inom 2 dagar från mottagande av accepterandet.

3.3 Bilder, kataloger, teckningar, prislistor, broschyrer och övrig information som tillhandahålls till eller av Plato Group är föremål för ändringar utan att föregående avisering krävs och är inte bindande för Plato Group.

3.4 Plato Group förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkterna som visas i katalogen, broschyrer, på webbplatsen, osv.

3.5 Ett avtal mellan Plato Group och kunden kommer att ingås efter Plato Group:s erbjudande och kundens acceptans av erbjudandet.

3.6 Alla avtal, muntliga eller på annat sätt, som ingås mellan parterna efter att avtalet har ingåtts, kommer endast att träda i kraft efter att de har bekräftats skriftligen av båda parter.

3.7 I anslutning till genomförandet av avtalet, har Plato Group rätt att anlita mellanhänder eller utomstående parter.

3.8 Avtal som ingås med eller uppdrag som utförs av underordnade till Plato Group, eller mellanhänder/utomstående parter som anlitas av Plato Group, är endast bindande för Plato Group om man har bekräftat dessa avtal eller uppdrag skriftligen till kunden.

 

Paragraf 4 Priser

4.1 Priserna som anges i erbjudandet eller priserna som avtalas med Plato Group gäller utan moms, från fabriken, i den valuta som anges i erbjudandet och baseras på de kostnadsbestämmande faktorer som är tillämpliga vid tidpunkten för erbjudandet.

4.2 Priserna på Plato Group:s webbplats är vägledande och föremål för ändringar.

4.3 Plato Group har rätt att justera produkternas pris vid valfri tidpunkt.

4.4 Plato Group har rätt att vid valfri tidpunkt fastställa att vissa artiklar bara ska levereras i enlighet med ett fastställt minimiantal.

 

Paragraf 5 Avbeställningar

5.1 Om kunden annullerar beställningen i enlighet med avtalet, helt eller delvis, är kunden skyldig att på ett rimligt sätt kompensera Plato Group för alla kostnader (preparationskostnader, beställningar från utomstående parter, förvaring, provision, osv.) i anslutning till genomförandet av avtalet, utan att det påverkar Plato Group:s rätt till fullständig kompensation på grund av utebliven vinst, såväl som alla andra skador eller förluster som uppstår som ett resultat av avbeställningen.

5.2 Kundens avbeställning måste göras skriftligen till Plato Group:s adress.

 

Paragraf 6 Rådgivningstjänster och produktutveckling

6.1 Plato Group strävar efter att representera kundens intressen efter bästa kunskap och förmåga och agera som rådgivare, om detta krävs.

6.2 Plato Group strävar efter att behandla all information som kunden tillgängliggör som strikt hemlig, även efter att relationen har avslutats. Kunden är skyldig att upprätthålla sekretessen när det gäller all information som man erhåller angående Plato Group:s verksamhet, dess produkter och/eller tjänster.

6.3 I händelse av ett avtal för produktutveckling, råd angående marknadsföringsprodukter som ska användas, råd angående kreativa koncept, prisförslag för omfattande projekt med tryckta eller ej tryckta produkter, nationella eller internationella marknadsundersökningar angående specifika produkter eller produktförfrågningar för produkter som inte specificeras av Plato Group, är kunden skyldig att – i samtliga fall som inte leder till genomförd leverans av produkter av Plato Group – att betala för arbetet som utförs av Plato Group i enlighet med det timpris som har avtalats mellan parterna eller, i avsaknad av detta, den vanliga taxan som Plato Group använder sig av.

 

Paragraf 7 Produktinspektion

7.1 Om inspektioner har avtalats med kunden, ska dessa inspektioner ske i enlighet med de överenskomna inspektionsmetoderna, inspektionsprocedurerna och inspektionsperioderna, eller de som ska avtalas i sinom tid, eller vid avsaknad av detta, i enlighet med Plato Group:s allmänna inspektionsmetoder, -procedurer och -perioder. Om några fördröjningar inträffar på grund av kundens handlingar, kan leveransperioden justeras av Plato Group.

7.2 Om Plato Group har meddelat kunden inom den avtalade tidsperioden, eller åtminstone i tid för inspektionsdatumet och kunden misslyckas med att respektera denna inbjuden inom 14 dagar från tidpunkten för inbjudan, anses produkten (eller tjänsten) som godkänd.

7.3 Plato Group ska ges möjligheten att hantera kommentarer och invändningar från kundens sida angående inspektionen eller testet, innan produkten (eller tjänsten) kan avvisas eller underkännas av kunden. Plato Group måste underrättas skriftligen av kunden angående eventuella kommentarer eller invändningar, om sådana föreligger, när det gäller produkter (eller tjänster) som levereras efter att inspektionen har genomförts. Om kommentarer och invändningar inte har rapporterats skriftligen till Plato Group inom 14 dagar från inspektionsdatumet, anses produkterna (eller tjänsterna) som har levererats som godkända av kunden.

 

Paragraf 8 Leveranser och leveranstider

8.1 De specificerade leveranstiderna ska aldrig betraktas som en tidsfrist, såvida inget annat har överenskommits uttryckligen. I händelse av för sen leverans, måste Plato Group meddelas om detta skriftligen och man måste ges ytterligare rimliga villkor för leverans vid en senare tidpunkt utan att det ska betraktas som att man inte har fullgjort sina skyldigheter.

8.2 Leveranstiden börjar räknas vid den senaste av följande tidpunkter:

a. dagen då avtalet ingicks

b. dagen då Plato Group tog emot nödvändiga dokument, data, tillstånd, osv., som krävs för genomförande av avtalet.

c. dagen då Plato Group tog emot det belopp som måste betalas i förväg i enlighet med avtalet

d. dagen efter mottagande av godkännandet av förprovtrycket.

8.3 Plato Group förbehåller sig rätten, om produkterna är specifikt tillverkade eller monterade för kundens räkning, att leverera och fakturera maximalt 10 % mer eller mindre än den överenskomna mängden.

8.4 Plato Group har rätt att skicka produkterna i omgångar och varje omgång kan betalas separat.

8.5 Såvida inget annat har överenskommits skriftligen, oavsett de tidigare bestämmelserna om priser, baseras priserna som anges av Plato Group på leverans från fabriken, lagret eller någon annan förvaringsplats (från fabriken), exklusive moms och försäkring.

8.6 Såvida inget annat har överenskommits skriftligen, ska leverans av produkterna ske från fabriken, lagerlokalen eller annan förvaringsplats (från fabriken) tillhörande Plato Group. Produkterna anses som levererade av Plato Group och godkända av kunden så snart som produkterna erbjuds kunden och/eller så snart som produkterna lastas på transportmedlet.

8.7 Tidpunkten då artiklarna tillgängliggörs kunden från fabriken, lagret eller någon annan förvaringsplats (från fabriken) anses som tidpunkten för leveransen och tidpunkten då riskansvaret när det gäller produkterna övergår från Plato Group till kunden.

8.8 Om kunden vägrar att ta emot leveransen av produkterna, kommer riskansvaret för produkterna omedelbart att övergå till kunden och Plato Group kan kräva betalning omedelbart. Plato Group ska förvara produkterna och kostnader och riskansvar åligger kunden tills vidare.

8.9 Såvida inget annat har överenskommits skriftligen, ska transporten ske till kundens kostnad och riskansvar, även om speditören uttryckligen kräver att alla fraktdokument måste ange att alla eventuella skador eller förluster som uppstår som ett resultat av transporten ska åligga Plato Group:s risk- och kostnadsansvar.

8.10 Såvida inget annat har överenskommits skriftligen, ska Plato Group välja transportmetod och transportmedel efter eget gottfinnande, men utan att vara ansvariga för detta val. Transportkostnaderna åligger kundens ansvar.

8.11 Leverans till en adress som anges av kunden ska endast ske om partnerna har ingått ett skriftligt avtal i förväg om extrakostnader och gällande villkor.

8.12 Förpacknings-, transport-, fraktsätt, osv., ska fastställas av Plato Group, såvida inte parterna har kommit överens om något annat skriftligen, dock utan att Plato Group tar på sig något ansvar angående detta - utan att undanta en lagstadgad skyldighet att betala skadestånd.

8.13 Om Plato Group gör prover tillgängliga för kunden, kan kunden skicka tillbaka proverna till Plato Group, i oskadat skick och i deras ursprungliga förpackning, inom 14 dagar från mottagandet, varefter fakturan kommer att krediteras.

8.14 Om Plato Group visar eller tillhandahåller en modell, ett prov eller ett exempel, ska detta endast vara i vägledande syfte: egenskaperna för produkterna som kommer att levereras kan skilja sig från provet, modellen eller exemplet. Bestämmelserna i Paragraf 7 ska gälla i tillämpliga delar.

8.15 Om produkterna inte hämtas av kunden efter att leveranstiden har löpt ut, kommer de att förvaras till kundens förfogande, kostnad och riskansvar. Plato Group kommer inte att göra produkterna tillgängliga för kunden innan extrakostnaderna för transport och förvaring har betalats av kunden. Om produkterna inte hämtas av kunden inom 30 dagar efter den ursprungliga leveransen, har Plato Group rätt att, efter att ha skickat ett krav, göra sig av med produkterna eller hitta en ny köpare. Kunden har inte rätt att väcka talan mot Plato Group i anslutning till detta. Allt eventuellt överskott kommer att krediteras kunden efter avdrag för tillhörande kostnader, utan att det påverkar Plato Group rätt att fordra fullständig betalning av överenskommet pris.

 

Paragraf 9 Tillhandahållande av tryckta produkter

9.1 Om avtalet gäller försäljning och leverans av produkter som är specifikt tillverkade eller monterade för kundens räkning, är kunden skyldig att tillhandahålla och ansvara för omedelbart reproducerbara material, inklusive logotyper, av god kvalitet.

9.2 Plato Group är endast skyldiga ett skicka ett förprovtryck för kundens godkännande i förväg om en sådant har begärts skriftligen av kunden vid tidpunkten för tecknandet av avtalet. I detta sammanhang är Plato Group skyldiga att tillhandahålla ett förprovtryck högst fem veckor efter att avtalet ingicks och efter mottagande av materialet som ska reproduceras.

9.3 Alla kostnader för det tryckta materialet ska debiteras separat i enlighet med priset som specificeras i avtalet, såvida inget annat har överenskommits skriftligen. Dessa kostnader kommer att anges på fakturan som utfärdas till kunden.

 

Paragraf 10 Klagomål

10.1 Kunden är skyldig att inspektera produkterna vid tidpunkten för leveransen. Kunden bör inspektera huruvida, bland annat, kvaliteten och mängden för den levererade produkten överensstämmer med vad som har avtalats.

10.2 Klagomål angående utvändigt synliga fel bör meddelas skriftligen av kunden till Plato Group inom 8 dagar från mottagandet av produktleveransen.

10.3 Klagomål gällande icke utvändigt synliga fel bör meddelas skriftligen inom 8 dagar efter upptäckandet fram till senast tre månader efter produktleveransen, och denna period är att betrakta som giltighetsperiod.

10.4 Klagomål gällande det fakturerade beloppet som har skickats av Plato Group måste meddelas skriftligen inom 8 dagar från faktureringsdatumet, och denna period är att betrakta som giltighetsperiod.

10.5 Klagomål gällande mängder, volymer och/eller produkter som är felaktigt beställda av kunden kommer inte att godtas av Plato Group.

10.6 Kunden måste ge Plato Group möjlighet att verifiera klagomålens riktighet.

10.7 Produkter som Plato Group bedömer som defekta ska antingen bytas ut eller ska inköpssumman återbetalas, kostnadsfritt, med undantag för eventuell (tillkommande) ersättningsskyldighet.

10.8 Produkter får endast returneras efter skriftligt godkännande från Plato Group, men kostnaden och riskansvaret åligger kunden och detta innebär inget erkännande av ansvar.

 

Paragraf 11 Äganderättsförbehåll

11.1 Om kunden inte har uppfyllt kraven för någon av sina skyldigheter gentemot Plato Group, ska produkten i enlighet med sektion 4, nummer 6 och kapitel 10 i den danska kreditavtalslagstiftningen förbli Plato Group:s egendom och även till kundens kostnad och riskansvar. I sådant fall, är kunden skyldig att behålla produkterna för Plato Group:S räkning tills man har uppfyllt sina skyldigheter gentemot Plato Group till fullo.

11.2 Så länge äganderätten till produkten inte har övergått till kunden, har denne inte rätt att vidarebefordra eller hyra ut produkterna, eller att använda dem som säkerhet för ett lån på något sätt, såvida inte och under förutsättning att det påverkar företagets normala verksamhet, som exempelvis med skriftligt godkännande från Plato Group, då kunden överlåter sin rätt till anspråk mot utomstående parter till Plato Group och ska kunna överlämna överlåtelsehandlingar till Plato Group på begäran. Plato Group, kan efter eget gottfinnande, kräva upprättandet av en förtrolig pant.

11.3 Om kunden inte uppfyller sina betalningsskyldigheter, är kunden utan att det krävs något meddelande från motparten, skyldig att göra produkterna som tillhör Plato Group tillgängliga omedelbart på Plato Group:s begäran. Plato Group och deras anställda ska då ha tillträdesrätt till kundens anläggning för att kunna ta produkterna i besittning.

11.4 Kunden måste försäkra Plato Group:s intressen i anslutning till äganderätten. Kunden är skyldig att kompensera detta intresse i händelse av oförutsedda händelser och att överlåta sitt försäkringsanspråk till Plato Group på begäran.

 

Paragraf 12 Betalning

12.1 Såvida inget annat har överenskommits skriftligen och utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i följande paragraf, måste betalningen till Plato Group göras inom 15 dagar från faktureringsdatumet – kontant eller via banköverföring – och detta är att betrakta som en tidsfrist. Underlåtenhet från kundens sida när det gäller hämtning av produkterna eller klagomål ska inte påverka denna betalningsskyldighet.

12.2 Såvida inget annat har avtalats uttryckligen, ska alla betalningar från kunden, oavsett betalningsmetod, först användas för att täcka kostnaderna, därefter för att täcka obetalda räntor och slutligen för att täcka den huvudsakliga summan för de obetalda fakturorna.

12.3 Avräkning eller någon annan form av förlikning är aldrig tillåtet utan ett skriftligt avtal.

12.4 Plato Group har alltid rätt att kräva att kunden erlägger tillräcklig förskottsbetalning eller säkerhet, efter eget gottfinnande, för uppfyllande av sina betalningsskyldigheter, innan leverans eller för att verkställa leveransen, där Plato Group har rätt att avbryta ytterligare leveranser om kunden inte uppfyller dessa krav, även i händelse av att bestämda leveranstider har avtalats, utan att det påverkar tillämpningen av Plato Group:s rättighet att begära kompensation för skador på grund av förseningar eller att avtalet inte respekteras.

12.5 Om kunden inte betalar inom den utsatta tidsfristen, ska detta betraktas som försummelse och det åligger kunden att betala ränta till Plato Group som motsvarar den lagstadgade räntan som anges i avsnitt 5 i den danska räntelagstiftningen om en kund/konsument är inblandad och enligt avsnitt 6 i den danska räntelagstiftningen om det gäller ett kommersiellt avtal enligt lydelsen i detta avsnitt.
12.6
Kunden som har gjort sig skyldig till försummelse måste betala alla utomrättsliga inkassokostnader i sin helhet till Plato Group. De utomrättsliga inkassokostnaderna som kunden/konsumenten ska betala, fastställs i enlighet med dansk lagstiftning. De utomrättsliga inkassokostnaderna för ett företag, som inte är en fysisk person eller enskild handlare, uppgår till 15 % av huvudsumman med ett minimibelopp på 150 €.

12.7 Alla Plato Group:s utestående fordringar gentemot kunden förfaller omedelbart och ska betalas om kunden inte har uppfyllt sina skyldigheter, eller i händelse av likvidering, konkurs eller en ansökan om konkurs, att kunden genomgår laglig skuldsanering i enlighet med skuldsaneringslagen för fysiska personer (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), om kunden placeras under förvaltning, kvarstad eller (tillfälligt) betalningsstopp för skulder för kunden.

12.8 Vi uppmärksammar härmed at ändring av organisations nummer, företagsnamn, fakturaadress, eller referens nummer efter avsänd faktura medför en administrationsavgift på 200 kr per faktura.

 

Paragraf 13 Ansvar

13.1 Förutom i händelse av grov vårdslöshet eller direkt avsikt från Plato Group:s ledning eller ledningens underordnade, ska Plato Group endast hållas ansvariga för kostnader, skadestånd eller ränta, som uppkommer till följd av åtgärder eller försummelser från tidigare nämnda personer eller någon annan underordnad inom Plato Group, eller av personer som är anställda av Plato Group för fullgörandet av avtalet, vilket inte överstiger beloppet för faktureringsvärdet för de produkter/tjänster som levereras av Plato Group i samband med där skadan har uppstått.

13.2 Allt Plato Group:s ansvar för utebliven förtjänst eller andra indirekta skador, som har åsamkats kunden och/eller utomstående parter oavsett anledning, undantas uttryckligen.

13.3 Om kunden säljer vidare, levererar, belånar produkter/tjänster, för vilka Plato Group har meddelat att kvaliteten är tvivelaktig, eller om kunden överlåter dem eller gör dem tillgängliga på annat sätt, oavsett omständigheter, oavsett om det är kostnadsfritt eller inte och oavsett om det är avsett för användning eller inte, är kunden skyldig att gottgöra Plato Group för anspråk från tredje part för skador som har orsakat av eller i anslutning till produkterna/tjänsterna som har levererats av Plato Group till den andra parten.

13.4 Kunden är skyldig att gottgöra Plato Group för eventuella kostnader och skador som Plato Group kan drabbas av om en tredje part gör ett anspråk mot Plato Group i frågor där ansvar gentemot kunden är undantaget i dessa allmänna avtalsvillkor.
13.5 Alla klausuler i dessa allmänna avtalsvillkor och i synnerhet de som behandlar undantag eller begränsningar av Plato Group:s ansvar och angående skadeersättning för Plato Group mot anspråk från utomstående parter, har även avtalats för anställda hos Plato Group eller utomstående parter för vilkas åtgärder eller försumlighet som Plato Group kan hållas ansvariga.
13.6 Såvida inget annat har överenskommits uttryckligen och skriftligen, ska alla juridiska anspråk i anslutning till avtalet och dessa allmänna avtalsregler upphöra att gälla ett år efter leveransdatumet.

 

Paragraf 14 Force majeure

14.1 I händelse av försumlighet från endera partens sida när det gäller genomförandet av avtalet, för vilken den försumliga parten inte kan hållas ansvarig, kommer genomförandet av avtalet eller den tillämpliga delen av avtalet upphöra att gälla. Parterna ska meddela varandra om sådana situationer så snart som möjligt. Endast om ett sådant upphörande av giltighet har varat i 3 månader, eller så snart som det fastställs att det kommer att vara i minst 3 månader, kommer vardera parten att ha rätt att avsluta avtalet, helt eller delvis, via rekommenderat brev med omedelbar verkan, utan att parterna ska vara ersättningsskyldiga gentemot varandra för eventuella skador och utan att det påverkar kundens skyldighet att betala Plato Group för de redan levererade varorna fram till tidpunkten för annulleringen.

14.2 Försumlighet som ligger utanför Plato Group:s ansvar ska omfatta, men inte begränsas till:

a. skador som är ett resultat av naturkatastrofer och/eller stormskador

b. krig, krigsrisk och/eller andra former av väpnade konflikter, inklusive terrorism eller terroristhot i Nederländerna och/eller andra länder, som förhindrar leverans av varor eller råmaterial.

c. strejker, framtvingad stängning av verksamheten, revolution och andra former av störningar och/eller hinder som orsakas av utomstående parter, som förhindrar leveransen av varor eller råmaterial.

d. förlust eller skador på gods under transport

e. sjukdom som drabbar en eller flera anställda som är svåra att ersätta

f. juridiska eller administrativa regeringsåtgärder, som förhindrar leverans, inklusive import- och exportförbud

g. förbud att leverera eller förhindrande av leverans för Plato Group, som införs av organisationer, institutioner, grupper eller avtalsreglerade samarbetsformer, som Plato Group är medlem av eller deltar i

h. fel och/eller störningar när det gäller transport, produktionsutrustning eller strömförsörjning

i. brand eller olyckor i Plato Group:s lokaler

j. uteblivna eller försenade leveranser till Plato Group av underleverantörer

k. avbrott i försörjningen av gods, råmaterial och/eller energi

14.3 Utan att det påverkar andra rättigheter, ska Plato Group i händelse av force majeure ha rätt att efter eget gottfinnande, avsluta genomförandet av kundens beställning, eller att säga upp avtalet utan juridiska påföljder, genom att meddela kunden om detta skriftligen.

14.4 Om Plato Group i händelse av force majeure redan delvis har uppfyllt sina skyldigheter, måste kunden betala priset för denna proportion till Plato Group.

 

Paragraf 15 Uppsägning

15.1 Ett avtal avslutas när det är fullföljt eller vid en tidpunkt som uttryckligen har avtalats mellan parterna.

15.2 Om kunden fortfarande inte har uppfyllt sin betalningsskyldighet i enlighet med överenskommen tidsfrist eller inte har uppfyllt någon annan skyldighet gentemot Plato Group, ska Plato Group, efter skriftligt meddelande om ej uppfylld skyldighet, inom en tidsperiod på 14 dagar, förutom i de fall där avtalet eller de allmänna avtalsvillkoren innehåller en tydlig tidsfrist, i vilket fall följande gäller omedelbart, ha rätt att säga upp avtalet, utan att det påverkar Plato Group:s rätt till fullständig kompensation för kostnader, skador och räntor.

15.3 Plato Group har samma rättighet som nämns i Paragraf 15.2, dock utan behov av att meddela detta skriftligen, om kunden har begärt tillfälligt betalningsstopp, eller lämnat in en konkursansökan, eller om dess varor omfattas, i händelse av avbrott i eller likvidation av verksamheten, eller i händelse av minskad kreditvärdighet för kunden enligt Plato Group:s uppfattning.

 

Paragraf 16 Sekretess och immateriella rättigheter

16.1 All information, i ordets bredaste betydelse, inklusive men inte begränsat till affärsinformation, som fokuserar på en specifik egenskap hos produkten/tjänsten eller Plato Group:s verksamhet (arbetsprocess och prissättning), som Plato Group förmedlar till kunden under förhandlingar eller vid tecknandet av avtalet, är strikt personlig och hemlig.

16.2 Om förhandlingarna mellan parterna inte leder till ett avtal, har kunden inte rätt att använda informationen som Plato Group har förmedlat på något sätt, i ordets bredaste betydelse, och kunden ska återlämna all information och alla lagringsmedier, i ordets bredaste betydelse, såväl som bilder, ritningar, skisser, fotografier, prototyper, modeller, 'stämningsplank', osv. till Plato Group så snart som möjligt och omedelbart förstöra samtliga kopior.

16.3 Alla immateriella rättigheter angående dokumenten som tillhandahålls av Plato Group, dvs. ritningar, skisser, diagram, prover, format, verktyg, fotografier, designer, arbetsmetoder, presentationer, råd, bilder, prototyper, modeller, ’stämningsplank’, trycktsaker, filer, webbplatser, broschyrer, kataloger, osv., som används av Plato Group ska förbli i Plato Group:s ägo, även om de har gjorts tillgängliga för kunden och oavsett av kundens bidrag till sammanställandet av denna information eller utomstående parter som har anlitats av kunden och får därför inte, utan föregående skriftligt tillstånd från Plato Group, användas i några andra syften än för genomförande av avtalet mellan Plato Group och kunden.

16.4 Utan att det påverkar de övriga bestämmelserna i dessa allmänna villkor ska Plato Group behålla rättigheterna och befogenheterna som Plato Group har rätt till i enlighet med upphovsrättslagen.

16.5 Utövandet av de tidigare nämnda immateriella rättigheterna – inklusive publicering, överlåtelse, reproduktion, distribution av data, allt i ordet bredaste betydelse – både under och efter genomförandet av avtalet – är uttryckligen och utan undantag förbehållet Plato Group.

16.6 Kunden ska ersätta Plato Group för alla anspråk från utomstående parter i relation till varor från kunden som nämns i föregående paragraf, när det gäller immateriella rättigheter.

16.7 Plato Group ska ge kunden en användarlicens när det gäller sina råd i enlighet med det överenskomna syftet.

16.8 Från tidpunkten då produkter, designer, arbetsmetoder, presentationer, råd, format, bilder, ritningar, skisser, fotografier, prototyper, modeller, ’stämningsplank’, trycksaker, filer, webbplatser, broschyrer och kataloger, osv. levereras, har Plato Group rätt att använda dessa för sin portfölj, reklam och marknadsföring, såväl som att presentera dem på utställningar.

 

 

Följande bestämmelser i Paragraf 17 gäller endast om Plato Group ingår i ett (distans-) avtal med kunden/konsumenten och har en kompletterande eller ersättande funktion för ovanstående bestämmelser i de allmänna avtalsreglerna.

 

Paragraf 17 Konsumentklausul

17.1 Om Plato Group säljer och/eller levererar produkter eller tjänster till kunden/konsumenten, ska vissa allmänna bestämmelser och definitioner inte gälla, utan istället kommer anpassade villkor att tillämpas. Det gäller i synnerhet följande bestämmelser. Dessutom har följande bestämmelser följande innebörd i dessa avtalsregler:

 • ”Avkylningsperiod”: den period på 14 dagar inom vilken kunden/konsumenten kan använda sin rättighet till kostnadsfri uppsägning utan anledning, såvida inte avtalet gäller leverans av produkter som sker i enlighet med kundens/konsumentens specifikationer.
 • ”Rätt till uppsägning”: kundens/klientens möjlighet att säga upp distansavtalet under avkylningsperioden.

 

17.2 Erbjudande

 1. 1.     Erbjudandet innehåller en komplett och precis beskrivning av produkterna och/eller tjänsterna som erbjuds och deras egenskaper. Beskrivningen ska vara tillräckligt detaljerad för att göra det möjligt för kunden/konsumenten att utvärdera erbjudandet på ett bra sätt. Uppenbara fel och misstag i erbjudandet är inte bindande för Plato Group.
 2. 2.     Alla erbjudanden innehåller tillräcklig information för att göra det tydligt för kunden/konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förbundna med accepterande av erbjudandet. Det gäller särskilt:
 • det totala priset för produkterna och/eller tjänsterna;
 • eventuella tillkommande fraktkostnader, leveranskostnader eller porto;
 • sättet på vilket avtalet ska avslutas och vilka åtgärder som krävs för detta;
 • acceptansperioden för erbjudandet, eller perioden under vilken Plato Group erbjuder prisgaranti;
 • arrangemangen för betalning, leverans, genomförande, tidsperioden inom vilken Plato Group åtar sig att leverera varorna eller tillhandahålla tjänsterna;
 • kostnaden för användning av teknik för fjärrkommunikation för genomförande av avtalet där kostnaden beräknas på annat sätt än grundpriset.
 • sättet på vilket kunden/konsumenten har tillgång till och, vid behov, kan hämta informationen som har tillhandahållits i anslutning till avtalet, före avtalets avslutande;
 • språken, förutom danska, med vilka avtalet kan genomföras;

 

17.3 Avtalet

 1. 1.     Avslutet ingås, med förbehåll för bestämmelserna i paragraf 4, vid tidpunkten som kunden/konsumenten accepterar erbjudandet.
 2. 2.     Om kunden/konsumenten accepterade erbjudandet på elektronisk väg, ska Plato Group omedelbart bekräfta mottagandet av accepterandet av erbjudandet på elektronisk väg. Så länge som mottagandet av ett sådant accepterande inte har bekräftats av Plato Group, kan kunden/konsumenten säga upp avtalet.
 3. 3.     Plato Group kan – inom rättsliga ramar – undersöka huruvida kunden/konsumenten kommer att kunna uppfylla sina betalningsskyldigheter, såväl som att undersöka eventuella andra fakta eller omständigheter som är av intresse för ett ansvarsfullt ingående i distansavtalet. Om en sådan undersökning ger Plato Group rimlig anledning till att neka till att ingå i ett avtal, ska man ha rätten, med stöd av rimlig anledning, att neka en beställning eller applikation, eller att binda sitt utförande till särskilda villkor.
 4. 4.     Plato Group ska, för genomförandet av avtalet, skicka följande information i synnerhet till kunden/konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att informationen kan lagras på ett tillgängligt sätt på ett hållbart lagringsmedium och/eller bekräfta instruktionerna:
 • all information som nämns under punkt 2 i Paragraf 17.2 i dessa allmänna avtalsvillkor, såvida inte denna information redan tillhandahölls kunden/konsumenten innan avtalet ingicks;
 • Plato Group:s fysiska adress, dit kunden/konsumenten kan skicka klagomål;
 • information om garantier och befintliga tjänster efter att avtalet har ingåtts.
 1. 5.     Paragraf 3.2 i de allmänna avtalsvillkoren gäller inte längre, eller tillämpas även ovanstående bestämmelse – inom rättsliga ramar – i anslutning till Paragraf 3 i dessa allmänna avtalsregler om Plato Group ingår i ett distansavtal med kunden/konsumenten.

 

17.4 Priser

 1. 1.     Under giltighetsperioden som anges i erbjudandet, ska priserna för produkterna och/eller tjänsterna inte höjas, förutom när det gäller prisförändringar som är ett resultat av momsändringar.
 2. 2.     I händelse av prishöjningar inom en period på 3 månader efter tecknandet av avtalet, har kunden/konsumenten rätt att säga upp avtalet.
 3. 3.     Ovanstående bestämmelse gäller utöver Paragraf 4 i dessa allmänna avtalsvillkor om Plato Group tecknar ett distansavtal med en kund/konsument.

 

17.5 Leverans

 1. 1.     Adressen som uppges av kunden/konsumenten till Plato Group betraktas som leveransadress.
 2. 2.     Plato Group ska behandla accepterade beställningar med rimlig brådska men åtminstone inom 30 dagar, såvida inte en längre leveransperiod har avtalats. Om leveransen är försenad, eller om en beställning inte kan behandlas överhuvudtaget eller till fullo, ska kunden/konsumenten meddelas detta senast 30 dagar efter att beställningen gjordes. Kunden/konsumenten ska i detta fall ha rätt att säga upp avtalet kostnadsfritt och har rätt att begära ersättning, om det är tillämpligt, efter att kunden/konsumenten först har skickat en påminnelse till Plato Group och anmält önskan om uppsägning.
 3. 3.     I händelse av uppsägning i enlighet med föregående paragraf, ska Plato Group återbetala kundens/konsumentens betalning så snart som möjligt, men senast inom 30 dagar efter uppsägningen.
 4. 4.     Riskansvaret för skador på och/eller förluster av produkter ska fortsätta att åligga Plato Group fram till tidpunkten för leverans till kunden/konsumenten eller en tidigare utsedd representant som har meddelats Plato Group, såvida inget annat är uttryckligen avtalat. Om kunden/konsumenten väljer en speditör, ska Plato Group:s riskansvar övergå till speditören, eller till kunden/konsumenten, när produkten överlämnas till speditören.
 5. 5.     Paragraferna 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10 och 8.11 i de allmänna avtalsvillkoren upphör att gälla, eller ska ovanstående bestämmelse gälla utöver Paragraf 8 i dessa allmänna avtalsvillkor om Plato Group tecknar ett distansavtal med en kund/konsument.

 

17.6 Uppsägningsrätt

 1. 1.     Den grundläggande principen är att Plato Group:s produkter uppfyller kraven för avtalet och är gedigna. Kunden/konsumenten har rätt till detta.
 2. 2.     När man köper produkter och/eller tjänster på distans, kan kunden/konsumenten säga upp avtalet under en period på 14 dagar utan att uppge en anledning. Avkylningsperioden inleds: (a) dagen efter mottagande av produkten av kunden/konsumenten (eller en person som har utsetts tidigare av kunden/konsumenten, som har meddelat Plato Group om detta), eller (b) dagen då kunden/konsumenten (eller en tredje part som har utsetts i detta syfte) har tagit emot den sista produkten, om kunden/konsumenten har beställt flera produkter i samma beställning som levereras separat, eller (c) dagen då kunden/konsumenten (eller en tredje part som har utsetts, som inte är speditören) har tagit emot den sista leveransen eller en del av denna, om produktleveransen består av olika leveranser eller delar. Uppsägningsrätten kan utnyttjas redan innan leveransen har genomförts.
 3. 3.     Kunden/konsumentens uppsägningsrätt gäller inte för produkter som har tillverkats av Plato Group i enlighet med kundens/konsumentens specifikationer, som är av en tydligt personlig natur och/eller inte kan returneras på grund av sin personliga natur. Bestämmelsen gäller i tillägg till bestämmelserna i Paragraf 9 för leverans av tryckta produkter.
 4. 4.     Uppsägningsrätten gäller inte för ett avtal för tillhandahållande av tjänster om Plato Group redan har börjat sitt arbete med uttryckligt föregående tillstånd från eller på begäran av kunden/konsumenten innan avkylningsperioden har löpt ut, eller om kunden/konsumenten har avsagt sig sin uppsägningsrätt så snart som Plato Group har uppfyllt avtalsvillkoren. Om det tecknade avtalet gäller utförandet av tjänster, ska uppsägningsrätten gälla under 14 dagar från dagen då avtalet tecknades.
 5. 5.     Under denna avkylningsperiod, ska kunden/konsumenten hantera produkten och allt som levererades tillsammans med den med försiktighet. Man får bara packa upp eller använda produkten i tillräcklig utsträckning för att kunna utvärdera huruvida man önskar behålla produkten eller inte. Kunden/konsumenten måste få möjlighet att utvärdera produktens natur, egenskaper och funktion, så produkten får packas upp i den utsträckning som är nödvändig. Kunden/konsumenten ska endast vara ansvarig för det minskade värdet för produkten som är resultatet av sådan hantering under avkylningsperioden som inte var nödvändig för att fastställa produktens natur, egenskaper och funktion.
 6. 6.     Kunden/konsumenten som vill utnyttja uppsägningsrätten är skyldig att meddela Plato Group om detta inom utsatt tid via ett tydligt klargörande om denna avsikt.
 7. 7.     Plato Group ska omedelbart bekräfta mottagandet av detta meddelande, i enlighet med vad son nämns i föregående paragraf.
 8. 8.     Om kunden/konsumenten utnyttjar sin uppsägningsrätt, ska produkten returneras med samtliga levererade tillbehör och – om det är möjligt på ett rimligt sätt – i sitt ursprungliga skick och sin ursprungliga förpackning till Plato Group, inom 14 dagar efter att man uppgav att man vill utöva sin uppsägningsrätt, i enlighet med rimliga och tydliga anvisningar från Plato Group, eller ska kunden/konsumenten bevisa att produkten har returnerats i enlighet med de rimliga och tydliga anvisningar som meddelades av Plato Group.
 9. 9.     Om kunden/konsumenten utnyttjar sin uppsägningsrätt, ska endast returkostnaderna för produkten åligga konsumentens ansvar.
 10. 10.   Plato Group ska, inom 14 dagar från kundens/konsumentens meddelande, om kunden/konsumenten redan har betalat inköpspriset för produkten, återbetala inköpssumman (inklusive leveranskostnader) via samma betalningssätt som användas av kunden/konsumenten, om inte kunden/konsumenten uttryckligen har godkänt att det får ske på annat sätt.
 11. 11.   Om kunden/konsumenten inte utnyttjar sin uppsägningsrätt innanför avkylningsperioden, ska avtalet träda i kraft till fullo.
 12. 12.   Paragraferna 3.2, 5.1, 10.2 och 10.3 i de allmänna avtalsvillkoren upphör att gälla, eller ska ovanstående bestämmelse gälla utöver Paragraf 3, 5 och 10 i dessa allmänna avtalsvillkor om Plato Group tecknar ett distansavtal med en kund/konsument.

17.7        PLATO GROUP:s identitet

 1. 1.             Entreprenörens namn: Plato Group AB
 2. 2.             Adress: Kalendegatan 25, 211 35 Malmö
 3. 3.             E-post: {0> info@platogroup.eu  
 4. 4.             MOMS-nummer: SE559145182701

 

17.7.2     IGO:s identitet

 1. 1.             Entreprenörens namn: Plato Group AB
 2. 2.             Handelsnamn: IGO
 3. 3.             Adress: Kalendegatan 25, 211 35 Malmö
 4. 4.             Telefonnummer: +45 32 72 00 72
 5. 5.             E-post: {0>info@igopost.dk<}0{>sales@igoprofil.se
 6. 6.             MOMS-nummer: SE559145182701

 

17.7.3     PROMOTIV:s identitet

 1. 1.             Entreprenörens namn: Plato Group AB
 2. 2.             Handelsnamn: Promotiv
 3. 3.             Adress: Kalendegatan 25, 211 35 Malmö
 4. 4.             Telefonnummer: +46 850500055
 5. 5.             E-post: {0>info@igopost.dk<}0{> sales@promotiv.se
 6. 6.             MOMS-nummer: SE559145182701

 

17.7.4     COMPACON:s identitet

 1. 1.             Entreprenörens namn: Plato Group AB
 2. 2.             Handelsnamn: Compacon
 3. 3.             Adress: Kalendegatan 25, 211 35 Malmö
 4. 4.             MOMS-nummer: SE559145182701

 

17.7.5     HEROES OF PRINT:s identitet

 1. 1.             Entreprenörens namn: Plato Group AB
 2. 2.             Handelsnamn: Heroes of Print
 3. 3.             Adress: Kalendegatan 25, 211 35 Malmö
 4. 4.             MOMS-nummer: SE559145182701

 

17.7.6     BRABANTIA ASTEN:s identitet

 1. 1.             Entreprenörens namn: Plato Group AB
 2. 2.             Handelsnamn: Brabantia Asten
 3. 3.             Adress: Kalendegatan 25, 211 35 Malmö
 4. 4.             MOMS-nummer: SE559145182701

 

 

Paragraf 18 Skadeståndsklausul

18.1 För varje överträdelse av artiklarna 7.1, 10.8 och 11.2 i dessa allmänna avtalsvillkor och de skyldigheter som finns däri, ska kunden gottgöra Plato Group, utan att ytterligare meddelande om uppsägning eller rättsliga ingripanden krävs, med en omedelbart utbetalbar straffavgift på 950 € per överträdelse, som inte är föremål för kvittning eller lindring, plus ett belopp på € 100 för varje dag överträdelsen varar, utan att det påverkar Plato Group:s rätt till full ersättning för skador till följd av kundens överträdelse.

  

Paragraf 19 Gällande lag och behörig domstol

19.1 Alla förhandlingar och avtal med Plato Group styrs uteslutande av dansk lag.

19.2 Alla tvister mellan kunden och Plato Group ska utan undantag prövas av behörig domstol i Köpenhamn, såvida ingen annan dansk domstol är behörig enligt obligatorisk lagstiftning.

19.3 The Vienna Sales Convention (CISG) som hölls i Wien 11 april 1980 tillämpas.

19.4 Dessa allmänna avtalsvillkor har sammanställts på danska. Den danska texten för dessa avtalsvillkor har företräde. Om någon tvist skulle uppstå på grund av olika tolkningar, har den danska versionen företräde och är rådande.

 

Version 20180822

PLATO GROUP-POSTS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING OCH LEVERANS

Promotiv, Compacon, Heroes of Print, IGO och Brabantia Asten är handelsnamn på Plato Group AB, beläget i Köpenhamn. Plato Group AB är registrerat i det danska företagsregistret med organisationsnumret 559145-1827.

 

Paragraf 1 Definitioner
Följande definitioner (där singularis även innebär pluralis) används i dessa allmänna villkor:

1.1 "Erbjudande": Tjänster och/eller produkter som erbjuds av Plato Group, som kan betraktas som ett lagligt erbjudande i enlighet med lydelsen i kapitel 1 i dansk avtalsrätt.

1.2 "Acceptans": kundens godkännande av erbjudandet från Plato Group, som kan betraktas som ett juridiskt godkännande enligt lydelsen i kapitel 1 i dansk avtalsrätt, där resultatet är ett avtal enligt lydelsen i kapitel 1 i dansk avtalsrätt. Detta godkännande behöver inte vara skriftligt.
1.3 "Allmänna villkor": den senaste versionen av Plato Group allmänna villkor för försäljning och leverans.

1.4 "Dag": kalenderdag.

1.5 "Tjänst": tjänsterna som Plato Group erbjuder eller levererar, inklusive rådgivning.

1.6 "Från fabriken": Plato Group levererar från lagret/fabriken. Kunden ansvarar för logistiken från tidpunkten som leveransen görs från fabriken (i enlighet med Incoterms 2010). Risken i anslutning till produkterna kommer att övergå till kunden vid denna tidpunkt.
1.7 "IGO": IGO är ett handelsnamn som tillhör Plato Group ApS, leverantör av företagsgåvor och reklamartiklar, registrerade i den holländska handelskammarens handelsregister med nummer 17066765, eller alla anknutna företag.

1.8 "Promotiv": Promotiv är ett handelsnamn som tillhör Plato Group ApS, leverantör av företagsgåvor och reklamartiklar, registrerade i den holländska handelskammarens handelsregister med nummer 17066765, eller alla anknutna företag.

1.9 "Compacon": Compacon är ett handelsnamn som tillhör Plato Group ApS, leverantör av företagsgåvor och reklamartiklar, registrerade i den holländska handelskammarens handelsregister med nummer 17066765, eller alla anknutna företag.

1.10 "Heroes of Print": Heroes of Print är ett handelsnamn som tillhör Plato Group ApS, leverantör av företagsgåvor och reklamartiklar, registrerade i den holländska handelskammarens handelsregister med nummer 17066765, eller alla anknutna företag.

1.11 "Brabantia Asten": Brabantia Asten är ett handelsnamn som tillhör Plato Group ApS, leverantör av företagsgåvor och reklamartiklar, registrerade i den holländska handelskammarens handelsregister med nummer 17066765, eller alla anknutna företag.

1.12 "Incoterms": internationella leveransvillkor (International Commercial Terms) som utarbetas och publiceras av International Chamber of Commerce (ICC), eller världshandelsorganisationen. Tillgängliga på: www.iccwbo.org. Den senaste versionen av Incoterms, i enlighet med vad som publiceras av ICC, är beslutande för förklaringen av affärsvillkoren i dessa allmänna villkor och för avtalet.

1.13 "Instruktion": en instruktion eller order som utfärdas av kunden till Plato Group angående leverans av produkter och/eller tjänster som erbjuds av Plato Group.

1.14 "Kund": den juridiska eller fysiska personen som ger en instruktion eller order till Plato Group, eller accepterar ett erbjudande angående leverans av produkter och/eller tjänster som erbjuds av Plato Group.
1.15 "Kund som är en konsument": en fysisk person som inte verkar i sin yrkesroll eller för ett företags räkning och ingår i ett (distans-) avtal med Plato Group eller har för avsikt att göra detta (kommer hädanefter att benämnas: ”Kund/Konsument”).

1.16 "Avtal": köpavtal och/eller avtal för tjänster och/eller leverantörsavtal och/eller avståndsavtal som har ingåtts mellan parterna.

1,17 "Distansavtal": ett avtal som enbart omfattas av användning av en eller flera fjärrkommunikationsteknologier inom ett systemramverk som organiseras av Plato Group för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, utan att partnerna är fysiskt närvarande, fram till och inklusive tidpunkten när avtalet ingicks.

1.18 "Parter": Plato Group och kunden.

1.19 "Produkt": affärsgåvor som erbjuds eller levereras av Plato Group och andra varor och artiklar som erbjuds av Plato Group, inklusive kreativa uttryck.

1.20 "Skriftligen": via post eller e-post.

 

Paragraf 2 Tillämplighet

2.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från Plato Group, deras kostnadsförslag, beställningsbekräftelser, applikationer, samtliga förhandlingar mellan Plato Group och kunden och alla ingångna avtal eller avtal som kommer att ingås med kunden, samt tillämpandet av dessa avtal. Dessa allmänna villkor gäller även för alla utomstående parter som Plato Group använder sig av.

2.2 Kunden intygar att man har tagit emot en kopia av dessa avtalsregler – i pappersversion eller digitalt – från Plato Group, senast vid tidpunkten då avtalet ingicks.
2.3 Om man ingår i ett distansavtal på elektronisk väg, ska texten i de allmänna avtalsreglerna tillgängliggöras kunden elektroniskt, innan distansavtalet ingås, på ett sådant sätt att kunden på ett enkelt sätt kan lagra avtalet på elektronisk väg.

2.4 Alla bestämmelser som avviker från dessa allmänna avtalsregler som endast vara bindande för Plato Group efter skriftligt medgivande från Plato Group och endast för det avtal för vilket detta medgivande är tillämpligt. De övriga bestämmelserna i dessa allmänna avtalsregler ska förbli i kraft.

2.5 Hänvisning från kunden till tillämplighet av egna allmänna avtalsvillkor avvisas uttryckligen av Plato Group, såvida inte - och baserat på från fall till fall - man har samtyckt till detta skriftligen.

2.6 Plato Group förbehåller sig rätten att ändra texten i dessa allmänna avtalsregler vid valfri tidpunkt och kommer att meddela kunden om eventuella ändringar.
2.7 I händelse av att texten i de allmänna avtalsreglerna strider mot avtalet, har bestämmelserna i avtalet företräde.
2.8 Om Plato Group vid någon tidpunkt inte (omedelbart) väljer att utöva sina rättigheter i enlighet med avtalet och/eller de allmänna avtalsreglerna, ska detta inte påverka rättigheten och möjligheten att göra detta vid ett senare tillfälle.

2.9 Om någon av bestämmelserna i avtalet eller i dessa allmänna avtalsvillkor ogiltigförklaras, kommer de övriga bestämmelserna i avtalet och i de allmänna avtalsreglerna fortfarande att gälla i full utsträckning. Parterna ska då komma överens om en ny bestämmelse som ska ersätta den gamla, som bör överensstämma i betydelse i så stor utsträckning som möjligt med den ogiltigförklarade bestämmelsen.

2.10 Om Plato Group ingår i ett avtal med kunden mer än en gång, kommer dessa allmänna avtalsregler att gälla för alla efterföljande avtal, oavsett om de (återigen) uttryckligen har förklarats som tillämpliga och/eller Plato Group (på nytt) har uppfyllt sin skyldighet att tillgängliggöra dem.
 Paragraf 3 Erbjudanden och avtal

3.1 Alla erbjudanden från Plato Group, inklusive prislistan, broschyrer och övrig information som tillhandahålls av Plato Group, i någon form, är föremål för bekräftelse av Plato Group.

3.2 Om erbjudande som är föremål för bekräftelse accepteras av kunden, har Plato Group rätt att upphäva erbjudande inom 2 dagar från mottagande av accepterandet.

3.3 Bilder, kataloger, teckningar, prislistor, broschyrer och övrig information som tillhandahålls till eller av Plato Group är föremål för ändringar utan att föregående avisering krävs och är inte bindande för Plato Group.

3.4 Plato Group förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkterna som visas i katalogen, broschyrer, på webbplatsen, osv.

3.5 Ett avtal mellan Plato Group och kunden kommer att ingås efter Plato Group:s erbjudande och kundens acceptans av erbjudandet.

3.6 Alla avtal, muntliga eller på annat sätt, som ingås mellan parterna efter att avtalet har ingåtts, kommer endast att träda i kraft efter att de har bekräftats skriftligen av båda parter.

3.7 I anslutning till genomförandet av avtalet, har Plato Group rätt att anlita mellanhänder eller utomstående parter.

3.8 Avtal som ingås med eller uppdrag som utförs av underordnade till Plato Group, eller mellanhänder/utomstående parter som anlitas av Plato Group, är endast bindande för Plato Group om man har bekräftat dessa avtal eller uppdrag skriftligen till kunden.

 

Paragraf 4 Priser

4.1 Priserna som anges i erbjudandet eller priserna som avtalas med Plato Group gäller utan moms, från fabriken, i den valuta som anges i erbjudandet och baseras på de kostnadsbestämmande faktorer som är tillämpliga vid tidpunkten för erbjudandet.

4.2 Priserna på Plato Group:s webbplats är vägledande och föremål för ändringar.

4.3 Plato Group har rätt att justera produkternas pris vid valfri tidpunkt.

4.4 Plato Group har rätt att vid valfri tidpunkt fastställa att vissa artiklar bara ska levereras i enlighet med ett fastställt minimiantal.

 

Paragraf 5 Avbeställningar

5.1 Om kunden annullerar beställningen i enlighet med avtalet, helt eller delvis, är kunden skyldig att på ett rimligt sätt kompensera Plato Group för alla kostnader (preparationskostnader, beställningar från utomstående parter, förvaring, provision, osv.) i anslutning till genomförandet av avtalet, utan att det påverkar Plato Group:s rätt till fullständig kompensation på grund av utebliven vinst, såväl som alla andra skador eller förluster som uppstår som ett resultat av avbeställningen.

5.2 Kundens avbeställning måste göras skriftligen till Plato Group:s adress.

 

Paragraf 6 Rådgivningstjänster och produktutveckling

6.1 Plato Group strävar efter att representera kundens intressen efter bästa kunskap och förmåga och agera som rådgivare, om detta krävs.

6.2 Plato Group strävar efter att behandla all information som kunden tillgängliggör som strikt hemlig, även efter att relationen har avslutats. Kunden är skyldig att upprätthålla sekretessen när det gäller all information som man erhåller angående Plato Group:s verksamhet, dess produkter och/eller tjänster.

6.3 I händelse av ett avtal för produktutveckling, råd angående marknadsföringsprodukter som ska användas, råd angående kreativa koncept, prisförslag för omfattande projekt med tryckta eller ej tryckta produkter, nationella eller internationella marknadsundersökningar angående specifika produkter eller produktförfrågningar för produkter som inte specificeras av Plato Group, är kunden skyldig att – i samtliga fall som inte leder till genomförd leverans av produkter av Plato Group – att betala för arbetet som utförs av Plato Group i enlighet med det timpris som har avtalats mellan parterna eller, i avsaknad av detta, den vanliga taxan som Plato Group använder sig av.

 

Paragraf 7 Produktinspektion

7.1 Om inspektioner har avtalats med kunden, ska dessa inspektioner ske i enlighet med de överenskomna inspektionsmetoderna, inspektionsprocedurerna och inspektionsperioderna, eller de som ska avtalas i sinom tid, eller vid avsaknad av detta, i enlighet med Plato Group:s allmänna inspektionsmetoder, -procedurer och -perioder. Om några fördröjningar inträffar på grund av kundens handlingar, kan leveransperioden justeras av Plato Group.

7.2 Om Plato Group har meddelat kunden inom den avtalade tidsperioden, eller åtminstone i tid för inspektionsdatumet och kunden misslyckas med att respektera denna inbjuden inom 14 dagar från tidpunkten för inbjudan, anses produkten (eller tjänsten) som godkänd.

7.3 Plato Group ska ges möjligheten att hantera kommentarer och invändningar från kundens sida angående inspektionen eller testet, innan produkten (eller tjänsten) kan avvisas eller underkännas av kunden. Plato Group måste underrättas skriftligen av kunden angående eventuella kommentarer eller invändningar, om sådana föreligger, när det gäller produkter (eller tjänster) som levereras efter att inspektionen har genomförts. Om kommentarer och invändningar inte har rapporterats skriftligen till Plato Group inom 14 dagar från inspektionsdatumet, anses produkterna (eller tjänsterna) som har levererats som godkända av kunden.

 

Paragraf 8 Leveranser och leveranstider

8.1 De specificerade leveranstiderna ska aldrig betraktas som en tidsfrist, såvida inget annat har överenskommits uttryckligen. I händelse av för sen leverans, måste Plato Group meddelas om detta skriftligen och man måste ges ytterligare rimliga villkor för leverans vid en senare tidpunkt utan att det ska betraktas som att man inte har fullgjort sina skyldigheter.

8.2 Leveranstiden börjar räknas vid den senaste av följande tidpunkter:

a. dagen då avtalet ingicks

b. dagen då Plato Group tog emot nödvändiga dokument, data, tillstånd, osv., som krävs för genomförande av avtalet.

c. dagen då Plato Group tog emot det belopp som måste betalas i förväg i enlighet med avtalet

d. dagen efter mottagande av godkännandet av förprovtrycket.

8.3 Plato Group förbehåller sig rätten, om produkterna är specifikt tillverkade eller monterade för kundens räkning, att leverera och fakturera maximalt 10 % mer eller mindre än den överenskomna mängden.

8.4 Plato Group har rätt att skicka produkterna i omgångar och varje omgång kan betalas separat.

8.5 Såvida inget annat har överenskommits skriftligen, oavsett de tidigare bestämmelserna om priser, baseras priserna som anges av Plato Group på leverans från fabriken, lagret eller någon annan förvaringsplats (från fabriken), exklusive moms och försäkring.

8.6 Såvida inget annat har överenskommits skriftligen, ska leverans av produkterna ske från fabriken, lagerlokalen eller annan förvaringsplats (från fabriken) tillhörande Plato Group. Produkterna anses som levererade av Plato Group och godkända av kunden så snart som produkterna erbjuds kunden och/eller så snart som produkterna lastas på transportmedlet.

8.7 Tidpunkten då artiklarna tillgängliggörs kunden från fabriken, lagret eller någon annan förvaringsplats (från fabriken) anses som tidpunkten för leveransen och tidpunkten då riskansvaret när det gäller produkterna övergår från Plato Group till kunden.

8.8 Om kunden vägrar att ta emot leveransen av produkterna, kommer riskansvaret för produkterna omedelbart att övergå till kunden och Plato Group kan kräva betalning omedelbart. Plato Group ska förvara produkterna och kostnader och riskansvar åligger kunden tills vidare.

8.9 Såvida inget annat har överenskommits skriftligen, ska transporten ske till kundens kostnad och riskansvar, även om speditören uttryckligen kräver att alla fraktdokument måste ange att alla eventuella skador eller förluster som uppstår som ett resultat av transporten ska åligga Plato Group:s risk- och kostnadsansvar.

8.10 Såvida inget annat har överenskommits skriftligen, ska Plato Group välja transportmetod och transportmedel efter eget gottfinnande, men utan att vara ansvariga för detta val. Transportkostnaderna åligger kundens ansvar.

8.11 Leverans till en adress som anges av kunden ska endast ske om partnerna har ingått ett skriftligt avtal i förväg om extrakostnader och gällande villkor.

8.12 Förpacknings-, transport-, fraktsätt, osv., ska fastställas av Plato Group, såvida inte parterna har kommit överens om något annat skriftligen, dock utan att Plato Group tar på sig något ansvar angående detta - utan att undanta en lagstadgad skyldighet att betala skadestånd.

8.13 Om Plato Group gör prover tillgängliga för kunden, kan kunden skicka tillbaka proverna till Plato Group, i oskadat skick och i deras ursprungliga förpackning, inom 14 dagar från mottagandet, varefter fakturan kommer att krediteras.

8.14 Om Plato Group visar eller tillhandahåller en modell, ett prov eller ett exempel, ska detta endast vara i vägledande syfte: egenskaperna för produkterna som kommer att levereras kan skilja sig från provet, modellen eller exemplet. Bestämmelserna i Paragraf 7 ska gälla i tillämpliga delar.

8.15 Om produkterna inte hämtas av kunden efter att leveranstiden har löpt ut, kommer de att förvaras till kundens förfogande, kostnad och riskansvar. Plato Group kommer inte att göra produkterna tillgängliga för kunden innan extrakostnaderna för transport och förvaring har betalats av kunden. Om produkterna inte hämtas av kunden inom 30 dagar efter den ursprungliga leveransen, har Plato Group rätt att, efter att ha skickat ett krav, göra sig av med produkterna eller hitta en ny köpare. Kunden har inte rätt att väcka talan mot Plato Group i anslutning till detta. Allt eventuellt överskott kommer att krediteras kunden efter avdrag för tillhörande kostnader, utan att det påverkar Plato Group rätt att fordra fullständig betalning av överenskommet pris.

 

Paragraf 9 Tillhandahållande av tryckta produkter

9.1 Om avtalet gäller försäljning och leverans av produkter som är specifikt tillverkade eller monterade för kundens räkning, är kunden skyldig att tillhandahålla och ansvara för omedelbart reproducerbara material, inklusive logotyper, av god kvalitet.

9.2 Plato Group är endast skyldiga ett skicka ett förprovtryck för kundens godkännande i förväg om en sådant har begärts skriftligen av kunden vid tidpunkten för tecknandet av avtalet. I detta sammanhang är Plato Group skyldiga att tillhandahålla ett förprovtryck högst fem veckor efter att avtalet ingicks och efter mottagande av materialet som ska reproduceras.

9.3 Alla kostnader för det tryckta materialet ska debiteras separat i enlighet med priset som specificeras i avtalet, såvida inget annat har överenskommits skriftligen. Dessa kostnader kommer att anges på fakturan som utfärdas till kunden.

 

Paragraf 10 Klagomål

10.1 Kunden är skyldig att inspektera produkterna vid tidpunkten för leveransen. Kunden bör inspektera huruvida, bland annat, kvaliteten och mängden för den levererade produkten överensstämmer med vad som har avtalats.

10.2 Klagomål angående utvändigt synliga fel bör meddelas skriftligen av kunden till Plato Group inom 8 dagar från mottagandet av produktleveransen.

10.3 Klagomål gällande icke utvändigt synliga fel bör meddelas skriftligen inom 8 dagar efter upptäckandet fram till senast tre månader efter produktleveransen, och denna period är att betrakta som giltighetsperiod.

10.4 Klagomål gällande det fakturerade beloppet som har skickats av Plato Group måste meddelas skriftligen inom 8 dagar från faktureringsdatumet, och denna period är att betrakta som giltighetsperiod.

10.5 Klagomål gällande mängder, volymer och/eller produkter som är felaktigt beställda av kunden kommer inte att godtas av Plato Group.

10.6 Kunden måste ge Plato Group möjlighet att verifiera klagomålens riktighet.

10.7 Produkter som Plato Group bedömer som defekta ska antingen bytas ut eller ska inköpssumman återbetalas, kostnadsfritt, med undantag för eventuell (tillkommande) ersättningsskyldighet.

10.8 Produkter får endast returneras efter skriftligt godkännande från Plato Group, men kostnaden och riskansvaret åligger kunden och detta innebär inget erkännande av ansvar.

 

Paragraf 11 Äganderättsförbehåll

11.1 Om kunden inte har uppfyllt kraven för någon av sina skyldigheter gentemot Plato Group, ska produkten i enlighet med sektion 4, nummer 6 och kapitel 10 i den danska kreditavtalslagstiftningen förbli Plato Group:s egendom och även till kundens kostnad och riskansvar. I sådant fall, är kunden skyldig att behålla produkterna för Plato Group:S räkning tills man har uppfyllt sina skyldigheter gentemot Plato Group till fullo.

11.2 Så länge äganderätten till produkten inte har övergått till kunden, har denne inte rätt att vidarebefordra eller hyra ut produkterna, eller att använda dem som säkerhet för ett lån på något sätt, såvida inte och under förutsättning att det påverkar företagets normala verksamhet, som exempelvis med skriftligt godkännande från Plato Group, då kunden överlåter sin rätt till anspråk mot utomstående parter till Plato Group och ska kunna överlämna överlåtelsehandlingar till Plato Group på begäran. Plato Group, kan efter eget gottfinnande, kräva upprättandet av en förtrolig pant.

11.3 Om kunden inte uppfyller sina betalningsskyldigheter, är kunden utan att det krävs något meddelande från motparten, skyldig att göra produkterna som tillhör Plato Group tillgängliga omedelbart på Plato Group:s begäran. Plato Group och deras anställda ska då ha tillträdesrätt till kundens anläggning för att kunna ta produkterna i besittning.

11.4 Kunden måste försäkra Plato Group:s intressen i anslutning till äganderätten. Kunden är skyldig att kompensera detta intresse i händelse av oförutsedda händelser och att överlåta sitt försäkringsanspråk till Plato Group på begäran.

 

Paragraf 12 Betalning

12.1 Såvida inget annat har överenskommits skriftligen och utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i följande paragraf, måste betalningen till Plato Group göras inom 15 dagar från faktureringsdatumet – kontant eller via banköverföring – och detta är att betrakta som en tidsfrist. Underlåtenhet från kundens sida när det gäller hämtning av produkterna eller klagomål ska inte påverka denna betalningsskyldighet.

12.2 Såvida inget annat har avtalats uttryckligen, ska alla betalningar från kunden, oavsett betalningsmetod, först användas för att täcka kostnaderna, därefter för att täcka obetalda räntor och slutligen för att täcka den huvudsakliga summan för de obetalda fakturorna.

12.3 Avräkning eller någon annan form av förlikning är aldrig tillåtet utan ett skriftligt avtal.

12.4 Plato Group har alltid rätt att kräva att kunden erlägger tillräcklig förskottsbetalning eller säkerhet, efter eget gottfinnande, för uppfyllande av sina betalningsskyldigheter, innan leverans eller för att verkställa leveransen, där Plato Group har rätt att avbryta ytterligare leveranser om kunden inte uppfyller dessa krav, även i händelse av att bestämda leveranstider har avtalats, utan att det påverkar tillämpningen av Plato Group:s rättighet att begära kompensation för skador på grund av förseningar eller att avtalet inte respekteras.

12.5 Om kunden inte betalar inom den utsatta tidsfristen, ska detta betraktas som försummelse och det åligger kunden att betala ränta till Plato Group som motsvarar den lagstadgade räntan som anges i avsnitt 5 i den danska räntelagstiftningen om en kund/konsument är inblandad och enligt avsnitt 6 i den danska räntelagstiftningen om det gäller ett kommersiellt avtal enligt lydelsen i detta avsnitt.
12.6
Kunden som har gjort sig skyldig till försummelse måste betala alla utomrättsliga inkassokostnader i sin helhet till Plato Group. De utomrättsliga inkassokostnaderna som kunden/konsumenten ska betala, fastställs i enlighet med dansk lagstiftning. De utomrättsliga inkassokostnaderna för ett företag, som inte är en fysisk person eller enskild handlare, uppgår till 15 % av huvudsumman med ett minimibelopp på 150 €.

12.7 Alla Plato Group:s utestående fordringar gentemot kunden förfaller omedelbart och ska betalas om kunden inte har uppfyllt sina skyldigheter, eller i händelse av likvidering, konkurs eller en ansökan om konkurs, att kunden genomgår laglig skuldsanering i enlighet med skuldsaneringslagen för fysiska personer (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), om kunden placeras under förvaltning, kvarstad eller (tillfälligt) betalningsstopp för skulder för kunden.

12.8 Vi uppmärksammar härmed at ändring av organisations nummer, företagsnamn, fakturaadress, eller referens nummer efter avsänd faktura medför en administrationsavgift på 200 kr per faktura.

 

Paragraf 13 Ansvar

13.1 Förutom i händelse av grov vårdslöshet eller direkt avsikt från Plato Group:s ledning eller ledningens underordnade, ska Plato Group endast hållas ansvariga för kostnader, skadestånd eller ränta, som uppkommer till följd av åtgärder eller försummelser från tidigare nämnda personer eller någon annan underordnad inom Plato Group, eller av personer som är anställda av Plato Group för fullgörandet av avtalet, vilket inte överstiger beloppet för faktureringsvärdet för de produkter/tjänster som levereras av Plato Group i samband med där skadan har uppstått.

13.2 Allt Plato Group:s ansvar för utebliven förtjänst eller andra indirekta skador, som har åsamkats kunden och/eller utomstående parter oavsett anledning, undantas uttryckligen.

13.3 Om kunden säljer vidare, levererar, belånar produkter/tjänster, för vilka Plato Group har meddelat att kvaliteten är tvivelaktig, eller om kunden överlåter dem eller gör dem tillgängliga på annat sätt, oavsett omständigheter, oavsett om det är kostnadsfritt eller inte och oavsett om det är avsett för användning eller inte, är kunden skyldig att gottgöra Plato Group för anspråk från tredje part för skador som har orsakat av eller i anslutning till produkterna/tjänsterna som har levererats av Plato Group till den andra parten.

13.4 Kunden är skyldig att gottgöra Plato Group för eventuella kostnader och skador som Plato Group kan drabbas av om en tredje part gör ett anspråk mot Plato Group i frågor där ansvar gentemot kunden är undantaget i dessa allmänna avtalsvillkor.
13.5 Alla klausuler i dessa allmänna avtalsvillkor och i synnerhet de som behandlar undantag eller begränsningar av Plato Group:s ansvar och angående skadeersättning för Plato Group mot anspråk från utomstående parter, har även avtalats för anställda hos Plato Group eller utomstående parter för vilkas åtgärder eller försumlighet som Plato Group kan hållas ansvariga.
13.6 Såvida inget annat har överenskommits uttryckligen och skriftligen, ska alla juridiska anspråk i anslutning till avtalet och dessa allmänna avtalsregler upphöra att gälla ett år efter leveransdatumet.

 

Paragraf 14 Force majeure

14.1 I händelse av försumlighet från endera partens sida när det gäller genomförandet av avtalet, för vilken den försumliga parten inte kan hållas ansvarig, kommer genomförandet av avtalet eller den tillämpliga delen av avtalet upphöra att gälla. Parterna ska meddela varandra om sådana situationer så snart som möjligt. Endast om ett sådant upphörande av giltighet har varat i 3 månader, eller så snart som det fastställs att det kommer att vara i minst 3 månader, kommer vardera parten att ha rätt att avsluta avtalet, helt eller delvis, via rekommenderat brev med omedelbar verkan, utan att parterna ska vara ersättningsskyldiga gentemot varandra för eventuella skador och utan att det påverkar kundens skyldighet att betala Plato Group för de redan levererade varorna fram till tidpunkten för annulleringen.

14.2 Försumlighet som ligger utanför Plato Group:s ansvar ska omfatta, men inte begränsas till:

a. skador som är ett resultat av naturkatastrofer och/eller stormskador

b. krig, krigsrisk och/eller andra former av väpnade konflikter, inklusive terrorism eller terroristhot i Nederländerna och/eller andra länder, som förhindrar leverans av varor eller råmaterial.

c. strejker, framtvingad stängning av verksamheten, revolution och andra former av störningar och/eller hinder som orsakas av utomstående parter, som förhindrar leveransen av varor eller råmaterial.

d. förlust eller skador på gods under transport

e. sjukdom som drabbar en eller flera anställda som är svåra att ersätta

f. juridiska eller administrativa regeringsåtgärder, som förhindrar leverans, inklusive import- och exportförbud

g. förbud att leverera eller förhindrande av leverans för Plato Group, som införs av organisationer, institutioner, grupper eller avtalsreglerade samarbetsformer, som Plato Group är medlem av eller deltar i

h. fel och/eller störningar när det gäller transport, produktionsutrustning eller strömförsörjning

i. brand eller olyckor i Plato Group:s lokaler

j. uteblivna eller försenade leveranser till Plato Group av underleverantörer

k. avbrott i försörjningen av gods, råmaterial och/eller energi

14.3 Utan att det påverkar andra rättigheter, ska Plato Group i händelse av force majeure ha rätt att efter eget gottfinnande, avsluta genomförandet av kundens beställning, eller att säga upp avtalet utan juridiska påföljder, genom att meddela kunden om detta skriftligen.

14.4 Om Plato Group i händelse av force majeure redan delvis har uppfyllt sina skyldigheter, måste kunden betala priset för denna proportion till Plato Group.

 

Paragraf 15 Uppsägning

15.1 Ett avtal avslutas när det är fullföljt eller vid en tidpunkt som uttryckligen har avtalats mellan parterna.

15.2 Om kunden fortfarande inte har uppfyllt sin betalningsskyldighet i enlighet med överenskommen tidsfrist eller inte har uppfyllt någon annan skyldighet gentemot Plato Group, ska Plato Group, efter skriftligt meddelande om ej uppfylld skyldighet, inom en tidsperiod på 14 dagar, förutom i de fall där avtalet eller de allmänna avtalsvillkoren innehåller en tydlig tidsfrist, i vilket fall följande gäller omedelbart, ha rätt att säga upp avtalet, utan att det påverkar Plato Group:s rätt till fullständig kompensation för kostnader, skador och räntor.

15.3 Plato Group har samma rättighet som nämns i Paragraf 15.2, dock utan behov av att meddela detta skriftligen, om kunden har begärt tillfälligt betalningsstopp, eller lämnat in en konkursansökan, eller om dess varor omfattas, i händelse av avbrott i eller likvidation av verksamheten, eller i händelse av minskad kreditvärdighet för kunden enligt Plato Group:s uppfattning.

 

Paragraf 16 Sekretess och immateriella rättigheter

16.1 All information, i ordets bredaste betydelse, inklusive men inte begränsat till affärsinformation, som fokuserar på en specifik egenskap hos produkten/tjänsten eller Plato Group:s verksamhet (arbetsprocess och prissättning), som Plato Group förmedlar till kunden under förhandlingar eller vid tecknandet av avtalet, är strikt personlig och hemlig.

16.2 Om förhandlingarna mellan parterna inte leder till ett avtal, har kunden inte rätt att använda informationen som Plato Group har förmedlat på något sätt, i ordets bredaste betydelse, och kunden ska återlämna all information och alla lagringsmedier, i ordets bredaste betydelse, såväl som bilder, ritningar, skisser, fotografier, prototyper, modeller, 'stämningsplank', osv. till Plato Group så snart som möjligt och omedelbart förstöra samtliga kopior.

16.3 Alla immateriella rättigheter angående dokumenten som tillhandahålls av Plato Group, dvs. ritningar, skisser, diagram, prover, format, verktyg, fotografier, designer, arbetsmetoder, presentationer, råd, bilder, prototyper, modeller, ’stämningsplank’, trycktsaker, filer, webbplatser, broschyrer, kataloger, osv., som används av Plato Group ska förbli i Plato Group:s ägo, även om de har gjorts tillgängliga för kunden och oavsett av kundens bidrag till sammanställandet av denna information eller utomstående parter som har anlitats av kunden och får därför inte, utan föregående skriftligt tillstånd från Plato Group, användas i några andra syften än för genomförande av avtalet mellan Plato Group och kunden.

16.4 Utan att det påverkar de övriga bestämmelserna i dessa allmänna villkor ska Plato Group behålla rättigheterna och befogenheterna som Plato Group har rätt till i enlighet med upphovsrättslagen.

16.5 Utövandet av de tidigare nämnda immateriella rättigheterna – inklusive publicering, överlåtelse, reproduktion, distribution av data, allt i ordet bredaste betydelse – både under och efter genomförandet av avtalet – är uttryckligen och utan undantag förbehållet Plato Group.

16.6 Kunden ska ersätta Plato Group för alla anspråk från utomstående parter i relation till varor från kunden som nämns i föregående paragraf, när det gäller immateriella rättigheter.

16.7 Plato Group ska ge kunden en användarlicens när det gäller sina råd i enlighet med det överenskomna syftet.

16.8 Från tidpunkten då produkter, designer, arbetsmetoder, presentationer, råd, format, bilder, ritningar, skisser, fotografier, prototyper, modeller, ’stämningsplank’, trycksaker, filer, webbplatser, broschyrer och kataloger, osv. levereras, har Plato Group rätt att använda dessa för sin portfölj, reklam och marknadsföring, såväl som att presentera dem på utställningar.

 

 

Följande bestämmelser i Paragraf 17 gäller endast om Plato Group ingår i ett (distans-) avtal med kunden/konsumenten och har en kompletterande eller ersättande funktion för ovanstående bestämmelser i de allmänna avtalsreglerna.

 

Paragraf 17 Konsumentklausul

17.1 Om Plato Group säljer och/eller levererar produkter eller tjänster till kunden/konsumenten, ska vissa allmänna bestämmelser och definitioner inte gälla, utan istället kommer anpassade villkor att tillämpas. Det gäller i synnerhet följande bestämmelser. Dessutom har följande bestämmelser följande innebörd i dessa avtalsregler:

 • ”Avkylningsperiod”: den period på 14 dagar inom vilken kunden/konsumenten kan använda sin rättighet till kostnadsfri uppsägning utan anledning, såvida inte avtalet gäller leverans av produkter som sker i enlighet med kundens/konsumentens specifikationer.
 • ”Rätt till uppsägning”: kundens/klientens möjlighet att säga upp distansavtalet under avkylningsperioden.

 

17.2 Erbjudande

 1. 1.     Erbjudandet innehåller en komplett och precis beskrivning av produkterna och/eller tjänsterna som erbjuds och deras egenskaper. Beskrivningen ska vara tillräckligt detaljerad för att göra det möjligt för kunden/konsumenten att utvärdera erbjudandet på ett bra sätt. Uppenbara fel och misstag i erbjudandet är inte bindande för Plato Group.
 2. 2.     Alla erbjudanden innehåller tillräcklig information för att göra det tydligt för kunden/konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förbundna med accepterande av erbjudandet. Det gäller särskilt:
 • det totala priset för produkterna och/eller tjänsterna;
 • eventuella tillkommande fraktkostnader, leveranskostnader eller porto;
 • sättet på vilket avtalet ska avslutas och vilka åtgärder som krävs för detta;
 • acceptansperioden för erbjudandet, eller perioden under vilken Plato Group erbjuder prisgaranti;
 • arrangemangen för betalning, leverans, genomförande, tidsperioden inom vilken Plato Group åtar sig att leverera varorna eller tillhandahålla tjänsterna;
 • kostnaden för användning av teknik för fjärrkommunikation för genomförande av avtalet där kostnaden beräknas på annat sätt än grundpriset.
 • sättet på vilket kunden/konsumenten har tillgång till och, vid behov, kan hämta informationen som har tillhandahållits i anslutning till avtalet, före avtalets avslutande;
 • språken, förutom danska, med vilka avtalet kan genomföras;

 

17.3 Avtalet

 1. 1.     Avslutet ingås, med förbehåll för bestämmelserna i paragraf 4, vid tidpunkten som kunden/konsumenten accepterar erbjudandet.
 2. 2.     Om kunden/konsumenten accepterade erbjudandet på elektronisk väg, ska Plato Group omedelbart bekräfta mottagandet av accepterandet av erbjudandet på elektronisk väg. Så länge som mottagandet av ett sådant accepterande inte har bekräftats av Plato Group, kan kunden/konsumenten säga upp avtalet.
 3. 3.     Plato Group kan – inom rättsliga ramar – undersöka huruvida kunden/konsumenten kommer att kunna uppfylla sina betalningsskyldigheter, såväl som att undersöka eventuella andra fakta eller omständigheter som är av intresse för ett ansvarsfullt ingående i distansavtalet. Om en sådan undersökning ger Plato Group rimlig anledning till att neka till att ingå i ett avtal, ska man ha rätten, med stöd av rimlig anledning, att neka en beställning eller applikation, eller att binda sitt utförande till särskilda villkor.
 4. 4.     Plato Group ska, för genomförandet av avtalet, skicka följande information i synnerhet till kunden/konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att informationen kan lagras på ett tillgängligt sätt på ett hållbart lagringsmedium och/eller bekräfta instruktionerna:
 • all information som nämns under punkt 2 i Paragraf 17.2 i dessa allmänna avtalsvillkor, såvida inte denna information redan tillhandahölls kunden/konsumenten innan avtalet ingicks;
 • Plato Group:s fysiska adress, dit kunden/konsumenten kan skicka klagomål;
 • information om garantier och befintliga tjänster efter att avtalet har ingåtts.
 1. 5.     Paragraf 3.2 i de allmänna avtalsvillkoren gäller inte längre, eller tillämpas även ovanstående bestämmelse – inom rättsliga ramar – i anslutning till Paragraf 3 i dessa allmänna avtalsregler om Plato Group ingår i ett distansavtal med kunden/konsumenten.

 

17.4 Priser

 1. 1.     Under giltighetsperioden som anges i erbjudandet, ska priserna för produkterna och/eller tjänsterna inte höjas, förutom när det gäller prisförändringar som är ett resultat av momsändringar.
 2. 2.     I händelse av prishöjningar inom en period på 3 månader efter tecknandet av avtalet, har kunden/konsumenten rätt att säga upp avtalet.
 3. 3.     Ovanstående bestämmelse gäller utöver Paragraf 4 i dessa allmänna avtalsvillkor om Plato Group tecknar ett distansavtal med en kund/konsument.

 

17.5 Leverans

 1. 1.     Adressen som uppges av kunden/konsumenten till Plato Group betraktas som leveransadress.
 2. 2.     Plato Group ska behandla accepterade beställningar med rimlig brådska men åtminstone inom 30 dagar, såvida inte en längre leveransperiod har avtalats. Om leveransen är försenad, eller om en beställning inte kan behandlas överhuvudtaget eller till fullo, ska kunden/konsumenten meddelas detta senast 30 dagar efter att beställningen gjordes. Kunden/konsumenten ska i detta fall ha rätt att säga upp avtalet kostnadsfritt och har rätt att begära ersättning, om det är tillämpligt, efter att kunden/konsumenten först har skickat en påminnelse till Plato Group och anmält önskan om uppsägning.
 3. 3.     I händelse av uppsägning i enlighet med föregående paragraf, ska Plato Group återbetala kundens/konsumentens betalning så snart som möjligt, men senast inom 30 dagar efter uppsägningen.
 4. 4.     Riskansvaret för skador på och/eller förluster av produkter ska fortsätta att åligga Plato Group fram till tidpunkten för leverans till kunden/konsumenten eller en tidigare utsedd representant som har meddelats Plato Group, såvida inget annat är uttryckligen avtalat. Om kunden/konsumenten väljer en speditör, ska Plato Group:s riskansvar övergå till speditören, eller till kunden/konsumenten, när produkten överlämnas till speditören.
 5. 5.     Paragraferna 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10 och 8.11 i de allmänna avtalsvillkoren upphör att gälla, eller ska ovanstående bestämmelse gälla utöver Paragraf 8 i dessa allmänna avtalsvillkor om Plato Group tecknar ett distansavtal med en kund/konsument.

 

17.6 Uppsägningsrätt

 1. 1.     Den grundläggande principen är att Plato Group:s produkter uppfyller kraven för avtalet och är gedigna. Kunden/konsumenten har rätt till detta.
 2. 2.     När man köper produkter och/eller tjänster på distans, kan kunden/konsumenten säga upp avtalet under en period på 14 dagar utan att uppge en anledning. Avkylningsperioden inleds: (a) dagen efter mottagande av produkten av kunden/konsumenten (eller en person som har utsetts tidigare av kunden/konsumenten, som har meddelat Plato Group om detta), eller (b) dagen då kunden/konsumenten (eller en tredje part som har utsetts i detta syfte) har tagit emot den sista produkten, om kunden/konsumenten har beställt flera produkter i samma beställning som levereras separat, eller (c) dagen då kunden/konsumenten (eller en tredje part som har utsetts, som inte är speditören) har tagit emot den sista leveransen eller en del av denna, om produktleveransen består av olika leveranser eller delar. Uppsägningsrätten kan utnyttjas redan innan leveransen har genomförts.
 3. 3.     Kunden/konsumentens uppsägningsrätt gäller inte för produkter som har tillverkats av Plato Group i enlighet med kundens/konsumentens specifikationer, som är av en tydligt personlig natur och/eller inte kan returneras på grund av sin personliga natur. Bestämmelsen gäller i tillägg till bestämmelserna i Paragraf 9 för leverans av tryckta produkter.
 4. 4.     Uppsägningsrätten gäller inte för ett avtal för tillhandahållande av tjänster om Plato Group redan har börjat sitt arbete med uttryckligt föregående tillstånd från eller på begäran av kunden/konsumenten innan avkylningsperioden har löpt ut, eller om kunden/konsumenten har avsagt sig sin uppsägningsrätt så snart som Plato Group har uppfyllt avtalsvillkoren. Om det tecknade avtalet gäller utförandet av tjänster, ska uppsägningsrätten gälla under 14 dagar från dagen då avtalet tecknades.
 5. 5.     Under denna avkylningsperiod, ska kunden/konsumenten hantera produkten och allt som levererades tillsammans med den med försiktighet. Man får bara packa upp eller använda produkten i tillräcklig utsträckning för att kunna utvärdera huruvida man önskar behålla produkten eller inte. Kunden/konsumenten måste få möjlighet att utvärdera produktens natur, egenskaper och funktion, så produkten får packas upp i den utsträckning som är nödvändig. Kunden/konsumenten ska endast vara ansvarig för det minskade värdet för produkten som är resultatet av sådan hantering under avkylningsperioden som inte var nödvändig för att fastställa produktens natur, egenskaper och funktion.
 6. 6.     Kunden/konsumenten som vill utnyttja uppsägningsrätten är skyldig att meddela Plato Group om detta inom utsatt tid via ett tydligt klargörande om denna avsikt.
 7. 7.     Plato Group ska omedelbart bekräfta mottagandet av detta meddelande, i enlighet med vad son nämns i föregående paragraf.
 8. 8.     Om kunden/konsumenten utnyttjar sin uppsägningsrätt, ska produkten returneras med samtliga levererade tillbehör och – om det är möjligt på ett rimligt sätt – i sitt ursprungliga skick och sin ursprungliga förpackning till Plato Group, inom 14 dagar efter att man uppgav att man vill utöva sin uppsägningsrätt, i enlighet med rimliga och tydliga anvisningar från Plato Group, eller ska kunden/konsumenten bevisa att produkten har returnerats i enlighet med de rimliga och tydliga anvisningar som meddelades av Plato Group.
 9. 9.     Om kunden/konsumenten utnyttjar sin uppsägningsrätt, ska endast returkostnaderna för produkten åligga konsumentens ansvar.
 10. 10.   Plato Group ska, inom 14 dagar från kundens/konsumentens meddelande, om kunden/konsumenten redan har betalat inköpspriset för produkten, återbetala inköpssumman (inklusive leveranskostnader) via samma betalningssätt som användas av kunden/konsumenten, om inte kunden/konsumenten uttryckligen har godkänt att det får ske på annat sätt.
 11. 11.   Om kunden/konsumenten inte utnyttjar sin uppsägningsrätt innanför avkylningsperioden, ska avtalet träda i kraft till fullo.
 12. 12.   Paragraferna 3.2, 5.1, 10.2 och 10.3 i de allmänna avtalsvillkoren upphör att gälla, eller ska ovanstående bestämmelse gälla utöver Paragraf 3, 5 och 10 i dessa allmänna avtalsvillkor om Plato Group tecknar ett distansavtal med en kund/konsument.

17.7        PLATO GROUP:s identitet

 1. 1.             Entreprenörens namn: Plato Group AB
 2. 2.             Adress: Kalendegatan 25, 211 35 Malmö
 3. 3.             E-post: {0> info@platogroup.eu  
 4. 4.             MOMS-nummer: SE559145182701

 

17.7.2     IGO:s identitet

 1. 1.             Entreprenörens namn: Plato Group AB
 2. 2.             Handelsnamn: IGO
 3. 3.             Adress: Kalendegatan 25, 211 35 Malmö
 4. 4.             Telefonnummer: +45 32 72 00 72
 5. 5.             E-post: {0>info@igopost.dk<}0{>sales@igoprofil.se
 6. 6.             MOMS-nummer: SE559145182701

 

17.7.3     PROMOTIV:s identitet

 1. 1.             Entreprenörens namn: Plato Group AB
 2. 2.             Handelsnamn: Promotiv
 3. 3.             Adress: Kalendegatan 25, 211 35 Malmö
 4. 4.             Telefonnummer: +46 850500055
 5. 5.             E-post: {0>info@igopost.dk<}0{> sales@promotiv.se
 6. 6.             MOMS-nummer: SE559145182701

 

17.7.4     COMPACON:s identitet

 1. 1.             Entreprenörens namn: Plato Group AB
 2. 2.             Handelsnamn: Compacon
 3. 3.             Adress: Kalendegatan 25, 211 35 Malmö
 4. 4.             MOMS-nummer: SE559145182701

 

17.7.5     HEROES OF PRINT:s identitet

 1. 1.             Entreprenörens namn: Plato Group AB
 2. 2.             Handelsnamn: Heroes of Print
 3. 3.             Adress: Kalendegatan 25, 211 35 Malmö
 4. 4.             MOMS-nummer: SE559145182701

 

17.7.6     BRABANTIA ASTEN:s identitet

 1. 1.             Entreprenörens namn: Plato Group AB
 2. 2.             Handelsnamn: Brabantia Asten
 3. 3.             Adress: Kalendegatan 25, 211 35 Malmö
 4. 4.             MOMS-nummer: SE559145182701

 

 

Paragraf 18 Skadeståndsklausul

18.1 För varje överträdelse av artiklarna 7.1, 10.8 och 11.2 i dessa allmänna avtalsvillkor och de skyldigheter som finns däri, ska kunden gottgöra Plato Group, utan att ytterligare meddelande om uppsägning eller rättsliga ingripanden krävs, med en omedelbart utbetalbar straffavgift på 950 € per överträdelse, som inte är föremål för kvittning eller lindring, plus ett belopp på € 100 för varje dag överträdelsen varar, utan att det påverkar Plato Group:s rätt till full ersättning för skador till följd av kundens överträdelse.

  

Paragraf 19 Gällande lag och behörig domstol

19.1 Alla förhandlingar och avtal med Plato Group styrs uteslutande av dansk lag.

19.2 Alla tvister mellan kunden och Plato Group ska utan undantag prövas av behörig domstol i Köpenhamn, såvida ingen annan dansk domstol är behörig enligt obligatorisk lagstiftning.

19.3 The Vienna Sales Convention (CISG) som hölls i Wien 11 april 1980 tillämpas.

19.4 Dessa allmänna avtalsvillkor har sammanställts på danska. Den danska texten för dessa avtalsvillkor har företräde. Om någon tvist skulle uppstå på grund av olika tolkningar, har den danska versionen företräde och är rådande.

 

Version 20180822

Har du frågor eller önskar hjälp, ta kontakt med oss på:

08-505 000 55 (kan kontaktas från 9.00 - 17.00 måndag till fredag)

LogoTool